Onkológia 1/2017

Optimálna prvolíniová liečba metastatického kolorektálneho karcinómu

MUDr. Jana Ďurková

Chemoterapia založená na fluoropyrimidínoch, irinotekane a oxaliplatine je základný kameň liečby pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom (mCRC) už niekoľko desaťročí. Napriek príchodu nových liekov cielených na vaskulárny endoteliálny rastový faktor a receptor pre epidermálny rastový faktor zostáva kontrola liečby a prežívanie pacientov zlé. Medián prežívania pacientov sa zavedením cielenej liečby predĺžil z jedného roka na viac ako tri roky. Optimálna kombinácia a sekvencia liečby je nateraz neznáma, mala by však byť veľmi starostlivo vyberaná na základe aktuálne dostupných údajov. Tie ukazujú, že pacienti s ľavostrannou lokalizáciou nádoru prežívajú signifikantne dlhšie ako tí, ktorí majú tumor na pravej strane. Rýchle zmenšenie nádoru (ETS) a hĺbka odpovede (DpR) počas prvolíniovej liečby ± antiEGFR protilátkami predikujú celkové prežívanie pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom.

Kľúčové slová: metastatický kolorektálny karcinóm, prvá línia liečby, ESMO, rýchle zmenšenie nádoru, primárna lokalizácia tumoru

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimal first-line treatment of mCRC

Chemotherapy based on fluoropyrimidines and irinotecan or oxaliplatine has been the cornerstone of treatment pacients with metastatic colorectal cancer (mCRC) for several decades. Despite the introduction of new drugs targeting the vascular endothelial growth factor or epidermal growth factor receptor survival and disease control remains poor. The median survival of patients has improved from one year to more than three years due to the introduction of target therapy. The optimal combination and sequence of treatment is unknown for now, but it should be very carefully chosen based on the current available data. The data show that patients whose primary tumors originate on the left side of the colon survive significantly longer than those whose tumors originate on the right side. Early tumor shrinkage (ETS) and depth of response (DpR) predict overall survival (OS) in first-line trials of chemotherapy ± anti-EGFR monoclonal antibodies in metastatic colorectal cancer.

Keywords: metastatic colorectal cancer, first-line treatment, ESMO, early tumor shrinkage, primary tumor location