Onkológia 5/2015

Optimalizácia liečby kolorektálneho karcinómu

MUDr. Iveta Andrezálová Vochyanová

Medián prežitia pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinónom (KRK) sa predĺžil z jedného roka takmer na viac ako tri roky zavedením biologickej a cielenej liečby, účinnejších liečebných kombinácií a vďaka viacerým informáciám o biológii nádorov. V súčasnosti je potrebná inkorporácia vyšetrenia všetkých -RAS onkogénov na použitie inhibítora receptora pre epidermálny rastový faktor. Diskutuje sa o výbere EGFR inhibítora alebo VEGF inhibítora v prvej línii liečby RAS wild type metastatického kolorektálneho karcinómu. Vidíme rozširovanie výskumu BRAF mutovaných tumorov. Zaviedlo sa mnoho nových liečebných postupov, jedným z nich je možnosť udržiavacej liečby metastatického kolorektálneho karcinómu. Viacero štúdií skúma prínos kombinovanej perioperačnej systémovej liečby a operácie pre pacientov s iniciálne operabilnými hepatálnymi metastázami kolorektálneho karcinómu.

Kľúčové slová: inhibítor receptora pre epidermálny rastový faktor – inhibítor EGFR, inhibítor vaskulárneho endotelového rastového faktora VEGF, RAS mutácie, BRAF mutovaný tumor, udržiavacia liečba, perioperačná systémová liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Optimization of treatment of colorectal cancer

The median survival of patients with metastatic colorectal cancer has improved from one year to more then three years due to the introduction of biologic and target therapy, more effective therapeutic combinations and more informations about tumors biology. More recently, the incorporation of all-RAS testing for use of EGFR inhibitors has been needed. First line therapy with an EGFR inhibitor versus a VEGF inhibitor for RAS wild type colorectal cancer has been discussed. We have seen the growing area of research in BRAF-mutated tumors. Many new treatment approaches have been indroduced, one of them is the information about the opportunity of maintenance therapy in metastatic colorectal cancer. Many studies has evaluated the benefit of combining perioperative systematic treatment and surgery for patients with initially resectable liver metastases from colorectal cancer.

Keywords: epidermal growth factor receptor – EGFR inhibitor, vascular endothelial growth factor VEGF inhibitor, RAS mutations, BRAF mutated tumor, maintenance therapy, perioperative systematic treatment.