Onkológia 6/2007

OMEZILO ZAVÁDĚNÍ TZV. CÍLENÉ LÉČBY VÝZNAM PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE?

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Protinádorová chemoterapie patří k základním metodám léčby nádorových onemocnění. Mechanizmus jejího účinku je však nespecifický a postihuje i normální buňky a tkáně. Naproti tomu v posledních letech bylo objeveno větší množství specifických inhibitorů kancerogeneze, označovaných termínem cílená léčba, které znamenaly obohacení léčebných možností. Nejslibnějšími prostředky cílené léčby se zdají inhibitory proteinkináz a monoklonální protilátky. V tomto přehledu jsou shrnuty informace o širokém spektru používaných monoklonálních protilátek a o jejich významu pro léčbu různých maligních onemocnění. Jsou též zmíněna nově zaváděná cytostatika a jejich úloha pro možné kombinace s cílenou léčbou. Ačkoliv je cílená léčba přínosem, nemůže nahradit standardní protinádorovou chemoterapii.

Kľúčové slová: protinádorová chemoterapie, cílená léčba, monoklonální protilátky, nová cytostatika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DID THE INTRODUCTION OF TARGETED THERAPY LIMIT THE IMPORTANCE OF CYTOSTATIC TREATMENT ?

Anticancer chemotherapy is one of the basic methods for cancer treatment. However, its mechanism of action is not specific, and therefore it may cause a damage on a normal cells and tissues. On the other hand, in recent years, many specific inhibitors of cancerogenesis has been discovered. This so called targeted therapy significantly improved therapeutic otcome. The most promissing seems to be inhibitors of proteinkinases and monoclonal antibodies. This review gives a detailed information of a broad spectrum of monoclonal antibodies, and compare its impact on the treatment of different malignancies. There is also mentioned the role of newly introduced cytotoxic drugs and their role for combination with targeted therapy. Altough the targeted therapy is an effective contribution to the treatment results in oncology, it could in any case replaced the conventional chemotherapy.

Keywords: anticancer chemotherapy, targeted therapy, monoclonal antibodies, new cytotoxic drugs