Onkológia 4/2012

Novinky v liečbe karcinómu pľúc

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Pri liečbe karcinómu pľúc dochádza v súčasnosti k vzostupu nových liečebných pokrokov. Tento článok je zameraný na tie, ktoré už majú vplyv na klinickú prax, alebo tie, pri ktorých sa takýto vplyv dá očakávať v blízkej budúcnosti. Pri včasnom ochorení sa zdá významný krok vpred nový molekulárny test vyvinutý a overený pre predikciu prežitia po resekovaní neskvamózneho nemalobunkového karcinómu pľúc (NSCLC). Pri lokálne pokročilom NSCLC a aj SCLC (malobunkovom karcinóme pľúc) nové údaje naznačujú možnosti optimalizácie bežne používanej chemorádioterapie. Pri pokročilom, metastatickom NSCLC sú nové lieky, ktoré už buď boli registrované, alebo čakajú na registráciu, napr. crizotinib, cetuximab. Výsledky aktuálnych štúdií fázy III naznačujú nové možnosti v použití niektorých štandardných liekov, napr. pemetrexedu, bevacizumabu a aj nové lieky, ktoré sa pravdepodobne budú uchádzať o registráciu regulačnými úradmi v najbližšej budúcnosti, napr. afatinib.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, chemo-rádioterapia, nové lieky.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in the treatment of lung cancer

Currently there is an increase in new treatment advances in lung cancer. This article deals with some of them which already have an impact on clinical practice or are expected to have it in the near future. In the early disease an important step forward seems to be a new molecular assay developed and validated for prediction of survival in resected non-squamous non-small cell lung cancer (NSCLC). In the locally advanced NSCLC and SCLC (small-cell lung cancer) new data suggest possibilities to optimize commonly used chemo-radiotherapy treatment. In advanced, metastatic NSCLC there are new drugs either already registered by regulatory authorities or waiting for the registration, e. g. crizotinib, cetuximab. The results of the current phase III trials suggest new possibilities in using some of the standard medications, e. g. pemetrexed, bevacizumab, and also new drugs which probably will apply for registration by regulatory authorities in the nearest future, e.g. afatinib.

Keywords: lung cancer, chemo-radiotherapy, new drugs.