Onkológia 4/2007

Novinky v léčbě karcinomu prsu

MUDr. Markéta Palácová

Terapie karcinomu prsu je léčba multimodální. V rámci systémové terapie se využívá chemoterapie, hormonální léčby, nově i biologické terapie. Prezentována jsou poslední data spojené analýzy klinických studií NsABP B-31 a NCCTg – N9831; dále data týkající se lapatinibu; jedná se o výsledky klinické studie fáze III srovnávající lapatinib s kombinací lapatinib/kapecitabin, u pacientek rezistentních na trastuzumab. Nastíněny jsou i léčebné možnosti triple-negative karcinomů prsu – především snaha o cílenou terapii těchto chemosenzitivních, ale agresivních nádorů. Inhibitory aromatáz přináší zlepšení výsledků v léčbě časného karcinomu prsu ve všech skupinách žen. Upfront terapie anastrozolem nebo letrozolem dosahuje stejného efektu redukce rekurence během prvních 2 – 3 let. PgR, heR 2 ani věk u postmenopauzálních pacientek neovlivňují odpověď na adjuvantní hormonoterapii.

Kľúčové slová: karcinom prsu, biologická léčba, triple negative nádory prsu, hormonoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

An update in breast cancer treatment

Therapy of breast cancer is multiplex. systemic therapy includes chemotherapy, hormonal therapy, and recently also biological therapy. We present the latest data from pooled analysis of NsABP B-31 and NCCTg-N9831 clinical trials, then data concerning lapatinib, results of phase III clinical trial comparing lapatinib with combination of lapatinib/kapecitabin in patients resistant to trastuzumab. We briefly mention treatment options of triple negative breast cancer-especially an effort of a targeted therapy of these chemosensitive but aggressive tumors. Aromatase inhibitors improve treatment results of early breast cancer in all females groups. Upfront of therapy with anastzrozol or letrozol reaches the same effect of recurrence reduction during first 2 – 3 years. Neither PgR. heR 2 nor age are influencing the response to adjuvant hormonal therapy in postmenopausal patients.

Keywords: breast cancer, biological therapy, triple negative breast cancer, hormonal therapy.