Onkológia 1/2023

Novinky v imunoterapii nemetastatického nemalobunkového karcinómu pľúc

MUDr. Lenka Medvecová

V súčasnosti v liečbe imunoterapiou pri nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) sa používa liečba inhibítormi kontrolných bodov imunity (CPI). V klinickej praxi sa stretávame s monoklonálnymi protilátkami proti PD-1 (proteín-1 programovanej bunkovej smrti) nivolumabom, pembrolizumabom, ďalej inhibítormi PDL-1 (ligand PD-1) atezolizumabom a durvalumabom a nakoniec inhibítormi CLTA-4 (antigén A4 cytotoxických T lymfocytov) ipilimumabom. Bezprecedentný prínos CPI v liečbe metastatického ochorenia potvrdený registračnými štúdiami fázy III bol už publikovaný na stránkach tohto časopisu. Ak máme hovoriť o novinkách v imunoterapii NSCLC, je mimoriadne potešujúce, že liečba CPI ohlásila novú éru aj v doteraz stagnujúcej liečebnej oblasti včasných operabilných štádií a aj liečbe nemetastatického NSCLC. Dáta ukazujú, že adjuvantná imunoterapia môže zohrávať dôležitú úlohu v redukcii rekurencie ochorenia. Výsledky štúdií v liečbe neoadjuvantnou imunoterapiou potvrdzujú významné zlepšenie frekvencie patologickej kompletnej odpovede a R0 resekcie. V tomto článku sú uvedené nedávno reportované a aj prebiehajúce štúdie, ktoré predstavujú najdôležitejšie novinky a definujú nové postavenie imunoterapie v liečbe nemetastatického NSCLC.

Kľúčové slová: imunoterapia, inhibítory kontrolných bodov imunity, adjuvantná liečba, neoadjuvantná liečba, nemetastatický nemalobunkový karcinóm pľúc

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in the immunotherapy of nonmetastatic non-small-cell lung cancer

Current check point inhibitors (CPI) treatment is the main treatment area in the immunotherapy of non-small cell lung cancer (NSCLC). Monoclonal antibodies against PD-1 (programmed death protein-1) nivolumab, pembrolizumab, inhibitors of PDL-1( PD-1ligand) atezolizumab and durvalumab and finally, inhibitors of CTLA-1 (A4 cytotoxic T lymfocyte antigen) ipilimumab are frequently used in clinical practice. The unprecedent benefit of CPI in the treatment of metastatic NSCLC confirmed by the results of the registration trials has been already published in Onkologia. To talk about the news of immunotherapy in NSCLC, it is extremely encouraging that imunotherapy has heralded a new era for the stagnant treatment area of early resectable stages and non-metastatic NSCLC. Data shows that adjuvant immunotherapy with CPIs may play a critical role in reducing disease recurrence. Emerging evidence in the neoadjuvant settings has confirmed susbtantial rate of pathologic complete response and R0 resection. Recently reported and ongoing clinical trials representing the most important news and defining a novel treatment approach in non-metastatic NSCLC are presented in this article.

Keywords: immunotherapy, checkpoint inhibitors, adjuvant treatment, neoadjuvant treatment, nonmetastatic non-small-cell lung cancer