Onkológia 1/2015

Nové trendy vo výskume biológie nádorových buniek – naše výskumné aktivity

doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., RNDr. Soňa Čierniková, PhD., RNDr. Ján Sedlák, DrSc., Mgr. Lucia Kučerová, PhD., RNDr. Miroslava Matúšková, PhD., Mgr. Erika Ďuriníková, RNDr. Katarína Szabová, PhD

Vývoj poznatkov o nádorových ochoreniach za posledné obdobie priniesol hlbšie pochopenie biologických odlišností medzi podskupinami nádorových buniek a zodpovedajúcich molekulárnych mechanizmov, ktoré určujú ich diverzitu. Výskum sa zameriava na pochopenie nádorovej heterogenity, identifikáciu vhodných a funkčných markerov. V stredobode vedeckého záujmu ostáva sledovanie komplexných interakcií medzi nádorovými kmeňovými bunkami, nádorovou masou, s nimi susediacimi nemalígnymi štruktúrami, organizmom a jeho mikrobiómom. Vedci Ústavu experimentálnej onkológie disponujú unikátnym spektrom vedomostí aj vhodnou infraštruktúrou na to, aby mohli prispieť originálnymi poznatkami k výskumu súčasných aktuálnych problémov v biológii nádorových buniek a ich aplikácii do klinickej praxe.

Kľúčové slová: nádorová bunka, nádorová kmeňová bunka, exozómy, nádorové mikroprostredie, mikrobióm, cytoanalytika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New research trends in the tumor cell biology − our research activities

Recent development in the understanding of the malignant disease brought deeper understanding of biological differences between the subsets of tumor cells and underlying molecular mechanisms of their diversity. Research focuses on dissecting the tumor heterogeneity, identification of suitable and functional markers. Complex interactions among cancer stem cells, bulk tumor cells, their adjacent nonmalignant structures, organism, and microbiome remain in the center of scientific interest. Scientists of the Cancer Research Institute SAS possess unique wide know-how and suitable infrastructure to contribute to current burning issues in tumor cell biology with original findings and their application to clinical practice.

Keywords: tumor cell, cancer stem cell, exosomes, tumor microenvironment, microbiome, cytoanalytics.