Onkológia 3/2017

Nové trendy v liečbe Ph+ akútnej lymfoblastovej leukémie

MUDr. Firas Farkaš, PhD., doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., MUDr. Iveta Simančíková, MUDr. Ladislav Sopko, PhD., MUDr. Katarína Slezáková, PhD., prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Cieľ: Philadelphia chromozóm pozitívna akútna lymfoblastová leukémia (Ph+ ALL) predstavuje okolo 20 – 30 % ALL v dospelom veku a má veľmi nepriaznivú prognózu. Výsledky štandardnej kombinovanej systémovej chemoterapie (CHT) sú neuspokojivé (krátke pre- žívanie). Účinnosť liečby Ph+ ALL po zavedení tzv. cielenej terapie dosiahla pozitívny efekt. Tyrozínkinázové inhibítory (TKI) podávané k štandardnej chemoterapii u pacientov s Ph+ ALL zlepšili prognózu týchto vysokorizikových pacientov. Prípad: V našej práci opisujeme prípad 24-ročného pacienta s relabujúcou/refraktérnou B-ALL (Ph+), ktorý bol okrem štandardnej CHT liečený aj cielenou liečbou (ponatinibom a blinatumomabom). Záver: Kombinácia TKI s CHT zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia kompletnej remisie (KR) ako aj celkové prežívanie (OS) u pacientov s Ph+ ALL.

Kľúčové slová: Ph+ akútna lymfoblastová leukémia, BCR/ABL gén, chemoterapia, tyrozínkinázové inhibítory, prežívanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in the treatment of Ph+ acute lymphoblastic leukemia

Aim: Philadelphia chromosome (Ph) – positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) represents about 20-30% of ALL in adulthood. It has very unfavorable prognosis. The use of standard combination chemotherapy (CHT) usually does not yield satisfactory results (remission duration and survival is short). Efficacy of Ph+ All treatment has reached a positive efect after the introduction target therapy. Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) administered with standard chemotherapy in Ph+ ALL patients improved the outcome of these high-risk patients. Case: In our work, we describe a case of a 24-year-old male patient with relapsed / refractory B-ALL (Ph+) who, in addition to standard CHT, was treated with target therapy (ponatinib and blinatumomab). Conclusion: The combination of TKI with CHT increases the overall remission (CR) and overall survival (OS) in patients with Ph+ ALL.

Keywords: Ph+ acute lymphoblastic leukemia, BCR/ABL gene, chemotherapy, tyrosine kinase inhibitors, overall survival