Onkológia 4/2022

Nové trendy v liečbe nesvetlobunkového karcinómu obličky

MUDr. Filip Kohútek, PhD., MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Nesvetlobunkový karcinóm obličky (non-CC-RCC) je heterogénna skupina malignít. V súčasnosti je identifikovaných viacero onkogénnych mutácií podmieňujúcich vznik tohto ochorenia. Chirurgická liečba ostáva základnou liečebnou metódou včasného non-CC-RCC. Prvá línia systémovej liečby pokročilého ochorenia sa opiera o použitie TKI, mTOR inhibítorov a imunoterapie. Výnimku predstavuje karcinóm zo zberných kanálikov a medulárny karcinóm, kde je možné použiť cytostatickú liečbu. Kabozantinib je preferovaný liek 1. línie systémovej liečby papilárneho non-CC-RCC. Nie sú jednoznačné odporúčania pre druhú a ďalšie línie liečby. Prebiehajú klinické štúdie, ktoré v blízkom období prinesú nové poznatky o liečbe tejto skupiny ochorení.

Kľúčové slová: nesvetlobunkový karcinóm, papilárny karcinóm, chromofóbny karcinóm, cielená liečba, imunoterapia, chemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New trends in the treatment of non-small cell renal cell carcinoma

Non- clear cell renal cancer (non-CC-RCC) is a heterogenous group of malignancies. Several oncogenic drivers have been identified. Surgery remains the main therapeutic option in early-stage non-CC-RCC. TKI, mTOR inhibitors and immunotherapy are options in firstline treatment of advanced non-CC-RCC. In collecting-duct carcinoma and medullar carcinoma, cytostatic treatment can be utilized. Cabozantinib is preferred drug in first- line treatment of papillar non-CC-RCC. There are no clear guidelines for second- line and further treatment. Ongoing clinical trials will bring new knowledge regarding proper treatment of this disease.

Keywords: non-clear cell cancer, papillar carcinoma, chromophobe carcinoma, targeted therapy, immunotherapy, chemotherapy