Onkológia 3/2007

NOVÉ TRENDY V CHIRURGICKOM LIEČENÍ NÁDOROV MOZGU

prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.

Pokrok v chirurgickom liečení extraaxiálnych nádorov mozgu, ktoré vyrastajú z meningov, hlavových nervov a iných štruktúr na povrchu mozgu v minulosti prinieslo zavedenie počítačovej tomografie a magnetickej rezonancie do klinickej praxe a najmä rozšírenie mikrochirurgickej operačnej techniky. Pri nádoroch rastúcich vo vnútri mozgu, intraaxiálnych nádoroch, sa mikrochirurgická technika začala rutinne využívať až neskôr. Jej zavedenie do praxe spolu so zdokonalením vyšetrenia magnetickou rezonanciou pomocou nových modalít, umožnilo makroskopicky radikálne odstraňovanie intraaxiálnych nádorov aj vo funkčne najvýznamnejších oblastiach mozgu. Radikálna resekcia predĺžila dobu prežitia pri gliómoch vyššieho stupňa malignity (WHO gr. III., IV.) a pri gliómoch nižšieho stupňa malignity (WHO gr. II.) sa výsledky chirurgického liečenia zlepšili natoľko, že možno očakávať prelom v prognóze ochorenia. Vo vybraných štúdiách sa dosiahlo nielen podstatné zvýšenie doby prežívania, ale je predpoklad, že včasná radikálna exstirpácia nádoru môže zabrániť jeho recidíve a/alebo prechodu na vyšší stupeň malignity, čo doteraz bývalo pravidlom.

Kľúčové slová: gliómy mozgu, radikálna chirurgická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW TRENDS IN SURGICAL TRETAMENT OF BRAIN TUMOURS

Progress in surgical treatment of extraaxial brain tumours growing from the meninges, the cranial nerves, and other structures at the sufrace of the brain was brought in past by introduction of the computed tomography and magnetic resonance imaging into clinical practice and by microsurgical operative techniques. In patients with intraaxial tumours the microsurgical techniques came into routine use later. Its introduction together with improvement of magnetic resonance imaging by introducing new imaging modalities enabled gross total removal of intracerebral tumours in eloquent brain areas. Radical resection has prolonged survival rate in high grade gliomas (WHO grade III, IV) and improved the outcome in low grade gliómas (WHO grade II) to a degree promising a breakthrough in prognosis. Some studies brought substantial increase of the survival rate and also the conditions for avoiding the recurrences and dedifferentiation which at present occur in great majority of cases.

Keywords: cerebral gliomas, radical surgery.