Onkológia 5/2007

NÍZKOMOLEKULOVÉ HEPARÍNY A ICH VÝZNAM PRE ONKOLOGICKÉHO PACIENTA

doc. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD., MUDr. Pavol Hollý, MUDr. Lenka Bartošová, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.

Venózny tromboembolizmus (VTE) je častou komplikáciou u pacientov s nádorom, ktorá sťažuje liečbu a poukazuje na horšiu prognózu nádoru. Z tohto dôvodu účinná prevencia a liečba VTE môže znížiť morbiditu a mortalitu onkologických pacientov. Nízkomolekulové heparíny (LMWH) zjednodušili a zefektívnili liečbu VTE, pričom výsledky nedávnych štúdií nasvedčujú tomu, že LMWH môžu zlepšiť aj prežívanie onkologických pacientov. V článku sa zaoberáme úlohou LMWH v prevencii VTE a pri zabránení rastu a progresie nádorov u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: nízkomolekulové heparíny (LMWH), nádory, venózny tromboembolizmus (VTE), hlboká venózna trombóza (DVT), pľúcna embólia (PE)

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS AND THEIR IMPORTANCE IN CANCER PATIENTS

Venous thromboembolism (VTE) is a common problem in patients with cancer that complicates management and predicts for a worse prognosis. Hence, effective methods to prevent and treat VTE can reduce morbidity and mortality of cancer patients. Low molecular weight heparins (LMWH) have simplified and improved management of VTE, and recent studies suggest these agents may approve survival in cancer patients. The article reviews the role of LMWH in prevention of VTE and in promoting growth and progression of cancer in oncologic patients.

Keywords: low molecular weight heparins (LMWH), cancer, venous thromboembolism (VTE), deep vein thrombosis (DVT), pulmonary embolism (PE).