Onkológia 4/2011

Neuroendokrinné tumory z pohľadu internistu a endokrinológa

doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Neuroendokrinné nádory patria medzi nádory s nízkou incidenciou, avšak relatívne vysokou prevalenciou vďaka dlhodobému prežívaniu pacientov s dobre diferencovanými tumormi. Najčastejším miestom výskytu je gastrointestinálny trakt, asi 25 % je lokalizovaných v respiračnom trakte. Klinický obraz je modifikovaný lokálnymi prejavmi nádoru, typická je však symptomatológia z nadprodukcie hormonálne aktívnych látok ako je napríklad karcinoidový syndróm, hypoglykémie alebo recidivujúce peptické ulkusy gastroduodena. Liečba je komplexná, zahŕňa chirurgickú resekciu tumoru a metastáz, pri dobre diferencovaných nádoroch je indikované podávanie biologickej liečby vo forme analógov somatostatínu alebo interferónu alfa. Pri metastatickom postihnutí môže byť u niektorých pacientov indikovaná peptidová receptorová rádionuklidová liečba.

Kľúčové slová: neuroendokrinný tumor, karcinoidový syndróm, biologická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuroendocrine tumors from oncologist‘s point of view

Neuroendocrine tumors belong to tumors with low incidence but relative high prevalence due to long term survival of patients with well differentiated tumors. They occur most often in the gastrointestinal tract, about 25 % are localized in respiratory tract. Clinical picture is modified by local signs of tumor, typical is symptomatology from hormonal overproduction such as a carcinoid syndroma, hypoglycemia or resistent peptic ulcers of gastroduodenum. Therapy is complex, includes surgical resection of tumor and metastases, in well differentiated tumors biological treatment with somatostatin analogues or interferon alfa is indicated. By metastatic disease peptid radionuclid receptor therapy in some patients could be indicated.

Keywords: neuroendocrine tumor, carcinoid syndroma, biological treatment.