Onkológia 4/2011

Neuroendokrinné nádory z pohľadu onkológa

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Neuroendokrinné tumory (NET) predstavujú heterogénnu skupinu relatívne zriedkavých tzv. orphan nádorov. Štruktúra, histogenetická charakteristika a biologické správanie týchto nádorov sa líši od bežných epitelových nádorov. V posledných desaťročiach došlo k významnému vzostupu incidencie a prevalencie. Klinická symptomatológia súvisí nielen s lokálnym pôsobením nádora, ale hlavne aj s nadprodukciou hormónov. NET nádory exprimujú somatostatínové receptory. Identifikácia jednotlivých receptorov vysvetlila neuspokojivé výsledky antineoplastického pôsobenia somatostatínových analógov, ale predstavila tiež možnosť predikovať liečebnú odpoveď. Zavedenie somatostatínových analógov do paliatívnej liečby prinieslo významný pokrok v liečbe. Zavedenie biologickej liečby tento pokrok ešte znásobilo. Diagnostika a liečba však vyžaduje veľmi intenzívnu multidisciplinárnu spoluprácu

Kľúčové slová: neuroendokrínne nádory, somatostatínové receptory, somatostatínové analógy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuroendocrine tumors from oncologist's point of view

Neuroendocrine tumors (NET) are a heterogeneous group of relatively rare "orphan" tumors differ in the structure, histogenetically and biological behaviour from common epithelial tumors. Their incidence and prevalence have been increasing over the last decades. Clinical symptomatology is associated not only with the local activity of the tumor but often also with hormon overproduction. NET express somatostatin receptors. The distribution of receptors can explain and, before treatment, predict response to therapy and the antineoplastic action of somatostatin analogues that remains poorly understood biologically.The use of somatostatin analogues in palliative care was an important breakthough in the treatment.Implemantetion of biological treatment this progress even multiplies. NET diagnosis and management require a multidisciplinary team approch.

Keywords: neuroendocrine tumor, somatostatin receptor, somatostatin analogue.