Onkológia 4/2014

Neuroblastómy detského veku

MUDr. Igor Jenčo

Neuroblastóm predstavuje najčastejšie sa vyskytujúci extrakraniálny solídny nádor detského veku. Spoločne s ganglioneuroblastómom a ganglioneurómom patria do skupiny neuroblastových nádorov, ktorých pôvod sa odvádza od nezrelých buniek sympatického nervového systému. Zatiaľ čo ganglioneuroblastóm sa vyznačuje vysokým stupňom diferenciácie a považuje sa za benígny tumor, malígne varianty majú veľmi variabilný spôsob správania. Na jednej strane sú pozorované dokonca spontánne remisie u mladých dojčiat i v prípade metastatického ochorenia a relatívne dobrú prognózu majú i pacienti s lokalizovaným ochorením. Na strane druhej sa však v praxi najčastejšie stretávame s diseminovaným metastatickým neuroblastómom. Takíto pacienti tvoria viac ako polovicu všetkých prípadov. Napriek multimodálnej terapii je ich prognóza málo priaznivá a v detskej onkológii patria medzi zle liečiteľné nádory. Pohľad na aktuálne diagnostické a terapeutické možnosti pri neuroblastómoch v súčasnej detskej onkológii prináša nasledujúci prehľadový článok.

Kľúčové slová: neuroblastóm, deti, diagnostika, terapia, transplantácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neuroblastoma in children

Neuroblastoma is the most frequent extracranial solid tumour of childhood. Together with ganglioneuroblastoma and ganglioneuroma belong to the group of neuroblastic tumours, which origin are derived from immature cells of sympathetic nervous system. While ganglioneuroblastoma is characterized by high degree of differentiation and isconsidered as benign tumour, the malignant variant shave very variable behaviour. On one side there are observed spontanneous remissions in infants also in case of metastatic disease and relatively good prognosis have patients with localized disease too. On the other side in practice we meet the most often with diseminated metastatic neuroblastomas. These patients comprise more than half of all cases. Despite multimodal treatment their prognosis is unfavourable and in pediatric oncology they belong to the bad curable tumours. The over view of diagnostic and therapeutic possibilities in current pediatric oncology is bringing next survey artical.

Keywords: neuroblastoma, children, diagnostic, therapy, transplantation.