Onkológia 5/2011

Neurobiológia nádorových chorôb: od empírie k dôkazom

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Nádorový rast a tvorba metastáz sú sprevádzané okrem interakcií medzi nádorovými a imunitnými bunkami aj prenosom signálov medzi nádorom a nervovým systémom. Experimentálne a klinické štúdie preukázali, že signály súvisiace s nádorovým rastom sú prenášané do centrálneho nervového systému, kde ovplyvňujú aktivitu viacerých oblastí. Centrálny nervový systém môže následne modulovať nádorovú progresiu a tvorbu metastáz. Tento predpoklad podporuje viacero faktov: niektoré nádory sú inervované; neurotransmitery ovplyvňujú proliferáciu nádorových buniek a tvorbu metastáz; aktivácia nervového systému, napríklad v dôsledku pôsobenia stresorov, môže ovplyvniť progresiu nádorovej choroby. Výskum mechanizmov obojsmernej komunikácie medzi bunkami nádoru a centrálnym nervovým systémom, ktorý je náplňou neurobiológie nádorov, prináša rozšírený pohľad na etiopatogenézu nádorových chorôb a vytvára podklad pre nové diagnostické a terapeutické postupy v onkológii.

Kľúčové slová: inervácia, neurobiológia nádorov, neurotransmitery, psychoneuroimunológia, stres

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neurobiology of cancer: from empirism to evidences

Besides interactions between tumor and immune cells, bidirectional transmission of signals between tumor and nervous systems occurs. Experimental and clinical studies proved that signals related to tumor growth are transmitted to the central nervous system and influence activity of several structures. Consequently, the central nervous system may modulate proliferation of tumor cells and development of metastases. This assumption is supported by several facts: certain tumors are innervated; neurotransmitters influence proliferation of tumor cells and development of metastases; activation of nervous system (e.g. as a consequence of stress reaction) may influence progression of tumor. Investigation of mechanisms of bi-directional communication between tumor cells and the central nervous system (neurobiology of cancer) enables complex view of cancer etiopathogenesis and create basis for new diagnostic and therapeutic approaches in oncology.

Keywords: innervation, neurobiology of tumors, neurotransmitters, psychoneuroimmunology, stress