Onkológia 3/2015

Neskoré následky protinádorovej liečby

MUDr. Mária Rečková, Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Hoci pacienti vyliečení z nádorového ochorenia predstavujú heterogénnu skupinu, mnohí z nich sú ohrození závažnou morbiditou a mortalitou. Navyše títo pacienti sú rizikoví aj z hľadiska predčasného objavenia zmien súvisiacich so starnutím. Viaceré zdravotné problémy môžu mať u nich atypickú manifestáciu. Odpoveď na liečbu týchto následkov niekedy nebýva dostatočná. V predkladanej práci sa pre rozsiahlosť témy obmedzíme na niekoľko vybraných neskorých následkov protinádorovej liečby, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu života onkologických pacientov, a to po prekonanom Hodgkinovom lymfóme, po nádoroch testis, po karcinóme prsníka a po kolorektálnom karcinóme.

Kľúčové slová: neskoré následky, chemoterapia, rádioterapia, toxicita, vyliečení pacienti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late effects of anticancer therapy

Although the cancer survivorship population is heterogeneous, the many patients who become survivors face serious morbidity and mortality. Additionaly, these patients are at increased risk of premature development of age-related changes and atypical presentations of common health conditions. Therapy of these late effects can be ineffective. In this article we present the current knowledge regarding the late effects of anticancer therapy with the greatest impact on quality of life particularly in patients cured from Hodgkin´s lymphoma, testicular, breast and colorectal cancer.

Keywords: late effects, chemotherapy, radiotherapy, toxicity, cancer survivors.