Onkológia 3/2020

Neskorá toxicita liečby a kvalita života po vyliečení z germinatívnych nádorov testis

doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Manažment germinatívnych nádorov testis (GCT) vyžaduje multidisciplinárny prístup vrátane chirurgie, chemoterapie na báze cisplatiny a rádioterapie na retroperitoneum. Viac ako 95 % všetkých GCT pacientov sa dnes stáva dlhodobo prežívajúcimi. Keďže incidencia tohto ochorenia vrcholí vo veku 20 – 40 rokov, dĺžka života preživších dosahuje niekoľko dekád. Neskorá toxicita liečby môže viesť k zvýšenej morbidite u GCT preživších v porovnaní s vekovo zhodnou kontrolnou populáciou, čo nakoniec vedie k zhoršenej kvalite života. Medzi dlhodobé dôsledky patria sekundárne malignity, kardiovaskulárne ochorenia, pľúcna toxicita, neurotoxicita, ototoxicita, nefrotoxicita, hormonálne poruchy, sexuálne dysfunkcie, infertilita a psychosociálne problémy. Vedecké dôkazy ukazujú, že zvyšujúca sa kumulatívna dávka cytostatík a liečba rádioterapiou spôsobujú zvýšenú záťaž neskorou toxicitou. Dnes dostupná multimodálna liečba GCT je však kuratívna, preto sa nesmie na ňu zabúdať alebo podhodnotiť. Lekár zodpovedný za liečbu však musí dbať na to, aby takíto pacienti neboli zbytočne nadliečení. Dlhodobým cieľom je minimálna dlhodobá toxicita liečby pri kuratívnom liečebnom efekte. V tomto článku sú sumarizované najnovšie literárne údaje pojednávajúce o neskorej toxicite liečby GCT.

Kľúčové slová: germinatívne nádory testis, neskorá toxicita liečby, kvalita života

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late treatment toxicity and quality of life in testicular germ cell tumor survivors

Management of testicular germ-cell cancer (GCT) requires a multidisciplinary approach including surgery, cisplatin-based chemotherapy or abdominal radiotherapy. Today, over 95% of all GCT patients become long-term survivors, and as GCT incidence peaks from 18-40 years, they have a long life expectancy. Late adverse treatment sequelae can lead to higher morbidity in GCT survivors compared with age-matched population ultimately leading to lower quality of life. Among these sequelae are second malignant neoplasms, cardiovascular diseases, pulmonary toxicity, neurotoxicity, ototoxicity, nephrotoxicity, hormonal disturbances, sexual dysfunction, infertility and psycho-social late effects. Evidence shows that increasing doses of cytostatic agents or chemotherapy and ever treatment with radiotherapy results in higher burden of late toxicities. While treatment of GCT cannot be omitted, care-givers must be vigilant to avoid unnecessary overtreatment. The ultimate goal of treating physician should be the cure of GCT with minimal long-term toxicity. Here, we summarize the latest available evidence to provide an updated overview of late toxicity of today’s treatment options in GCT survivors.

Keywords: testicular germ-cell cancer, late adverse treatment, quality of life