Onkológia 5/2009

Neskorá rekurencia granulózobunkového tumoru ovária – kazuistika

MUDr. Katarína Macháleková, doc. MUDr. Karol Kajo, PhD., doc. MUDr. Pavol Žúbor, MUDr. Silvester Galo

Granulózobunkové tumory predstavujú relatívne malú skupinu ovariálnych neoplaziem v porovnaní s omnoho častejšie sa vyskytujúcimi epitelovými nádormi. Autori opisujú prípad 72-ročnej ženy s CT nálezom tumoru retroperitonea a s anamnézou nádoru ľavého ovária, ktorý bol diagnostikovaný pred 25 rokmi ako adultný typ granulózobunkového tumoru. Histologickým vyšetrením materiálu z retroperitonea bola potvrdená neskorá rekurencia totožného nádoru. Granulózobunkové tumory ovária sú v súčasnosti považované za potenciálne malígne a sú charakterizované nepredvídateľným biologickým správaním s možným výskytom rekurencií aj po niekoľkých desaťročiach. Preto by mali byť pacientky s týmto typom nádoru dlhodobo sledované.

Kľúčové slová: granulózobunkový, tumor, ovárium, rekurencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Late recurrence of granulosa cell tumor of the ovary – case report

Granulosa cell tumors represent a relatively minor group of the ovarian neoplasms in contrast to more frequent epithelial tumors. Authors describe a case of a 72-year-old woman with a finding of a retroperitoneal mass on CT examination and with a left ovarian tumor in gynecological anamnesis 25 years ago. In the ovary a diagnosis of adult granulosa cell tumor was established. Histological examination of the present retroperitoneal mass confirmed the late recurrence of identical type of tumor. Granulosa cell tumors are considered as potentially malignant neoplasms. They are characterized by unpredictable biologic behavior with possible development of the late recurrences several decades after initial diagnosis. Consequently patients with this type of tumor require a long-term follow-up.

Keywords: granulosa cell, tumor, ovary, recurrence