Onkológia 1/2017

Neopioidové analgetiká a adjuvanciá v liečbe nádorovej bolesti

MUDr. Miroslav Ferenčík

Viac než dve tretiny pacientov s rakovinou zažijú bolesť, ktorá sa v priebehu progresie základného ochorenia mení z miernej na veľmi silnú. Bolesť sa u týchto pacientov objavuje nielen z povahy prítomnosti samotného tumoru, ale vzniká aj v dôsledku protinádorovej liečby ako aj po diagnostických a terapeutických výkonoch. Liečba nádorovej bolesti prebieha na troch stupňoch analgetického rebríka WHO, a to v závislosti od intenzity bolesti. Neopioidové analgetiká často zasahujú priamo do patofyziológie bolesti a sú základným pilierom liečby akútnej i chronickej bolesti. Adjuvanciá sú definované ako liečivá, ktorých primárna indikácia je iná ako liečba bolesti, ale za istých okolností majú aj analgetický účinok. Neexistujú žiadne odporúčania pre liečbu nádorovej bolesti adjuvanciami. Pri vý- bere optimálneho adjuvancia musíme brať do úvahy povahu a intenzitu bolesti, profil jeho nežiaducich účinkov, komedikáciu a riziko liekových interakcií koanalgetika.

Kľúčové slová: nádorová bolesť, WHO analgetický rebrík, neopioidové analgetiká, adjuvantné analgetiká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nonopioid analgesics and adjuvants in treatment of cancer pain

More than two thirds of cancer patients experience a pain, which during the primary illness progresses from moderate to severe. The pain appears not only due to the presence of a tumour, but also because of anti-cancer treatment, after diagnostic or therapeutic procedures, due to metastasis and in the terminal stage of cancer. Treatment of cancer pain is based on three stages of analgesics in the WHO scale - depending on the intensity of pain. Adjuvants are defined as drugs, whose primary indication is not treatment of pain, however, in certain circumstances, they do have an analgesic effect. There are no recommendations for the use of adjuvants in the treatment of cancer pain. In the selection of the optimal adjuvant, we have to take in mind the character and intensity of pain, the profile of its side effects, co-medications and the risks interactions with other analgesics.

Keywords: cancer pain, WHO analgesic ladder, nonopioid analgesics, adjuvant analgesics