Onkológia 4/2020

Neoadjuvantná liečba triple-negatívneho karcinómu prsníka

MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD.

Triple-negatívne karcinómy prsníka (TNBC) tvoria približne 15 % všetkých malígnych nádorov prsníka. Sú to tumory, ktoré neexprimujú estrogénový receptor (ER) ani progesterónový receptor (PR), ani receptor pre ľudský epidermálny rastový faktor 2. Liečba včasného a lokálne pokročilého TNBC je komplexná a multimodálna. Neoadjuvantná liečba pri invazívnych nádoroch prsníka je systémová liečba podávaná pred plánovaným operačným výkonom u indikovaných pacientok spĺňajúcich indikačné kritériá. Všeobecne, ak nie je kontraindikácia, podávame chemoterapiu na báze antracyklínov a taxánov, preferenčne v sekvencii. Prítomnosť a rozsah reziduálnej invazívnej choroby po neoadjuvantnej liečbe je silným prognostickým faktorom pre riziko rekurencie ochorenia, najmä pri TNBC. V súčasnosti je snaha o zlepšenie prežívania pacientok s TNBC, skúšajú sa rôzne prístupy na zvýšenie dosiahnutých patologických kompletných remisií/ pCR (pridanie platinových derivátov, imunoterapia). Väčšina pacientov po podaní štandardnej neoadjuvantnej chemoterapie/NACT, po dosiahnutí adekvátnej liečebnej odpovede už nevyžaduje žiadne podanie chemoterapie v adjuvantnej intencii. Bol však pozorovaný signifikantný prínos v prežívaní pri použití kapecitabínu u žien s reziduálnym ochorením po štandardnej NACT, najmä pri TNBC.

Kľúčové slová: rakovina prsníka, triple-negatívny karcinóm prsníka, neoadjuvantná liečba, chemoterapia, imunoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Neoadjuvant therapy of triple-negative breast cancer

Triple-negative breast cancer (TNBC) accounts for approximately 15% of all breast cancers. These are tumours that do not express the estrogen receptor (ER) or the progesterone receptor (PR) or the human epidermal growth factor receptor 2. The treatment of early and locally advanced TNBC is complex and multimodal. Neoadjuvant treatment for invasive breast tumours is systemic treatment given before planned surgery in indicated patients, who meet the indication criteria. In general, if not contraindicated, we administer chemotherapy based on anthracyclines and taxanes, preferably in sequence. The presence and extent of residual invasive disease after neoadjuvant treatment is a strong prognostic factor for the risk of disease recurrence, especially in TNBC. At present, there is an effort to improve the survival of patients with TNBC, various approaches are being tried to increase the achieved pCR (addition of platinum derivates, immunotherapy). Most patients no longer require any adjuvant chemotherapy after administration of standard NACT, after achieving an adequate response. However, a significant survival benefit was observed with capecitabine in women with residual disease after standard NACT, especially TNBC.

Keywords: breast cancer, triple-negative breast cancer, neoadjuvant therapy, chemotherapy, imunotherapy