Onkológia 3/2009

Nemelanómová rakovina kože – etiopatogenéza, klinický obraz, diagnostika a liečba

MUDr. Katarína Poláková, PhD.

Nemelanómová rakovina kože má v európskej populácii stále stúpajúcu tendenciu. Podobná situácia je aj na Slovensku. Je to najčastejšia rakovina bielej (kaukazskej) rasy. Za najdôležitejší vyvolávajúci faktor sa považuje ultrafialové žiarenie (UVR). Expozícia UV žiareniu spôsobí mutácie v oblasti nukleárnych génov, ako napríklad p53 tumor supresorového génu i v inej časti genómu bunky – menovite v mitochondriálnej DNA (mtDNA). Okrem tradičnej chirurgickej liečby sa čoraz častejšie uplatňujú neinvazívne terapeutické modality najmä pri superficiálnych léziách. Spolu s nimi sa výrazne rozvinuli v poslednej dekáde i nové neinvazívne diagnostické technológie. Presun tejto malignity z vyšších do mladších vekových kategórií nás núti venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť.

Kľúčové slová: nemelanómová rakovina kože, etiopatogenéza, klinika, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non melanoma skin cancer – etiopathogenesis, clinic, diagnostic and treatment

The incidence of non melanoma skin cancer has permanently increasing tendency in populations of European origin. The similar situation is in Slovakia too. It is the most frequent cancer in Caucassian. The UVR is considered as the most important factor for development of such diseases. UV exposure leads to the generation of alterations in nuclear genes such as the p53 tumour suppressor gene as well as in the other genome in the cell – namely mitochondrial DNA (mtDNA). Except traditional surgical treatment, noninvasive treatment modalities are increasingly used, namely for superficial lesions.Together with them, also markant development of new noninvasive diagnostic technologies was observed in the last decade.The shift from the older age groups to the younger ones, forced us to give increased attention to this problem.

Keywords: non melanoma skin cancer, etiopathogenesis, clinic, diagnostic, treatment