Onkológia 4/2011

Nanopartikulový nab-paklitaxel v liečbe metastatického karcinómu prsníka

MUDr. Jozef Dolinský, MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Taxány, paklitaxel a docetaxel, spolu s antracyklínmi predstavujú základný kameň liečby včasného aj pokročilého karcinómu prsníka. Sú súčasťou liečebných štandardov ako v monoterapii, tak i v kombinácii s ďalšími cytostatikami alebo s preparátmi zo skupiny cielenej liečby. Avšak napriek ich významnej klinickej účinnosti u viacerých typov solídnych nádorov, je ich použitie do určitej miery obmedzené ich toxicitou, najmä pokiaľ ide o možnosť anafylaktickej reakcie, ktorá komplikuje liečbu a zhoršuje kvalitu života. Nanopartikulový na albumín viazaný paklitaxel (nab-paklitaxel) obsahuje 130 nm nanopartikuly naviazané na albumín, bez prítomnosti kremoforu ako vehikula. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam umožňuje dosiahnuť vyššie intratumorózne koncentrácie paklitaxelu. V randomizovaných štúdiach fázy II a fázy III sa preukázala vyššia účinnosť a prijateľnejšia miera toxicity nab-paklitaxelu oproti klasickému paklitaxelu a docetaxelu. Táto nová lieková forma paklitaxelu predstavuje adekvátnu alternatívu voči klasickým taxánom v liečbe metastatického karcinómu prsníka.

Kľúčové slová: nab-paklitaxel, taxány, karcinóm prsníka, chemoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nano-particle nab-paclitaxel in treatment of metastatic breast cancer

Taxanes, paclitaxel and docetaxel, are together with anthracyclines the cornerstone of treatment of both early and advanced breast cancer. They are established as the standard of care either as monotherapy or in combination with other cytostatic agents and targeted therapies. However, despite their significant clinical activity in many cancer types, the use of taxanes is often limited by significant toxicities, including hypersensitivity reactions, which complicate treatment and diminish quality of life. Nanoparticle albumin-bound paclitaxel (nab-paclitaxel) is a 130 nm particle cremophor free formulation. Due to its special properties it allows to reach higher intratumoral concentrations of paclitaxel. In randomized phase II and phase III trials has been shown a superior efficacy and safety of nab-paclitaxel over paclitaxel or docetaxel. This new therapeutic formulation of paclitaxel may be therefore an adeqate alternative to classic formulation of taxanes in the treatment of metastatic breast cancer.

Keywords: nab-paclitaxel, taxanes, breast cancer, chemotherapy.