Onkológia 4/2014

Nanopartikulové technológie, nab-paklitaxel a nové možnosti v liečbe vybraných nádorových chorôb

MUDr. Tomáš Šálek, MUDr. Radovan Barilla, PhD.

Moderná liečba mnohých nádorových ochorení za posledné obdobie dokázala významným spôsobom predĺžiť prežívanie pacientov. Existujú však niektoré druhy nádorov, kde aj napriek pokrokom v liečbe mortalita zostáva nezmenená. Nanopartikulová technológia predstavuje inovatívnu možnosť farmakologickej modifikácie paklitaxelu, ktorý dnes predstavuje štandardný preparát v liečbe viacerých nádorových chorôb. Naviazanie paklitaxelu na nanočastice albumínu malo za následok zmenu jeho farmakologických vlastností, ako napríklad zvýšenie efektivity, zníženie toxicity a významnú elimináciu hypersenzitívnej reakcie. Liečba nab-paklitaxelom dokázala predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu.

Kľúčové slová: SPARC, paklitaxel, nanopartikulový, gemcitabín, chemoterapia, karcinóm pankreasu, karcinóm prsníka.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nab-technologies, nab-paclitaxel and new treatment possibilities in the treatment of selected oncology diseases

Modern treatment of many oncology diseases has importantly prolonged the patients survival. Despite the progress in the treatment, there are some types of cancer where mortality remains unchanged. Nab-technology represents an innovative pharmacological modification of paclitaxel, which is still a standard product in the treatment of various oncology diseases. Binding the paclitaxel to nanoparticles of albumin resulted in the changes of pharmacological characteristics e. g., increased efficacy, decreased toxicity and important elimination of hypersensitive reactions. Treatment with nab-paclitaxel has been able to prolong survival in such a serious disease, like pancreatic adenocarcinoma.

Keywords: SPARC, paclitaxel, nanoparticular, gemcitabine, chemotherapy, pancreatic cancer, breast cancer.