Onkológia 3/2008

NÁDORY TESTIS – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., RNDr. Martina Ondrušová, PhD.

Nádory semenníka sú najčastejšou malignitou u 20 – 44-ročných mužov. Preto treba poznať aspoň základné údaje o epidemiológii a etiológii nádorov testis. Dôraz sa kladie na základné klinické prejavy a diagnostické postupy pri určovaní primárneho nádoru testis a prítomnosti a rozsahu jeho metastáz. Presná histopatologická klasifikácia nádorov testis spolurozhoduje o výbere liečebnej metódy a o jej úspešnosti. Diskutuje sa postavenie radikálnej orchiektómie v ich primárnej liečbe. Predkladá sa prehľad liečebných možností u seminómov a neseminomatóznych nádorov v závislosti od klinického štádia ochorenia.

Kľúčové slová: nádor testis, orchiektómia, chemoterapia, rádioterapia, lymfadenektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TESTICULAR CANCER – DIAGNOSTICS AND TREATMENT

Testicular tumors are the most frequent malignancy in 22 – 44 year old males. It is thus necessary to know at least the principal epidemiology and etiology data related to testicular tumors. Emphasis is placed on the basic clinical symptoms and diagnostic approaches in the assessment of the primary testicular tumor, presence and extent of its metastases. Exact histo-pathological classification of this malignancy help determine the treatment procedure and its success. The place of the radical orchiectomy in primary treatment of testicular cancer is being discussed. Therapeutic possibilities in seminomas and nonseminomatous tumors according to the clinical stage of the disease are shown.

Keywords: testicular tumor, orchiectomy, chemotherapy, rádiotherapy, lymphadenectomy