Onkológia 1/2007

Nádory pľúc v staršom veku

doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Karcinóm pľúc zaujíma popredné miesto v úmrtnosti ako v európe, tak v USA. Medián veku v čase diagnózy predstavuje 69 rokov a postupne sa zvyšuje so zmenou geriatrickej demografie. Nemalobunkový karcinóm pľúc sa vyskytuje v 40 % vo veku nad 70 rokov. Vek nie je signifikantný prognostický faktor ani u karcinómu pľúc, má však význam v korelácii s výkonnostným stavom a rozsahom ochorenia. Aj u karcinómu pľúc je jasné, že starší pacienti môžu mať rovnaký benefit z liečby ako mladší. Zdá sa, že seniori s pľúcnym karcinómom sú nedostatočne vedení od diagnostiky cez komplex liečebných postupov ako je operácia, rádioterapia, chemoterapia nezávisle od výkonnostného stavu a komorbidity. Seniori s pľúcnym karcinómom nemajú ani dostatočné zastúpenie v klinických triáloch. V prehľade sa uvádzajú v súčasnosti známe skutočnosti o karcinóme pľúc v geriatrickom veku.

Kľúčové slová: pľúcny karcinóm, senior, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lung cancer in elderly

lung cancer is the leading cause of cancer deaths in europe and USA. The median age of diagnosis is currently 69 years, however this is gradually increasing with the aging population. Patients over age of 70 represent 40 % of all patients with non-small cell lung cancer. Age alone has not been found to be a significant prognostic factor in many malignancies, including lung cancer with performance status and stage being of greater importance. In lung cancer it is also evident that older patients gain equivalent benefit from cancer therapies as their younger counterparts. Elderly patients are under-treated in all aspects of their disease course from histological diagnosis to active therapy with surgical resection, radiotherapy or chemotherapy, irrespective of performance status or co-morbidities. Elderly patients are also underrepresented in lung cancer clinical trials. In this review is presented knowledge’s about lung cancer in elderly.

Keywords: lung cancer, elderly, treatment.