Onkológia 5/2007

NÁDOROVÁ TKANIVOVÁ „BANKA“

prof. MUDr. Štefan Galbavý

Zlepšenie liečby nádorových chorôb je podmienené len cestou zavedenia nových liečebných modalít, ktoré vychádzajú z nových poznatkov a objavov z laboratórneho výskumu. Podmienkou je zber nádorového tkaniva pacientov na báze nádorovej tkanivovej banky. Cieľom takejto banky nie je len zdokonaliť diagnostický proces, ale tiež podporiť predklinický a paraklinický (translačný) výskum, ktorý umožňuje klinikom a pracovníkom základného výskumu vstupovať do úzkej spolupráce. Prístup k tkanivovým vzorkám z nádorov je najvýznamnejší limitujúci faktor akéhokoľvek výskumu. Najmä centrum zaoberajúce sa onkologickým výskumom potrebuje tkanivovú banku s dostupnými relevantnými klinickými údajmi. Výskum akýchkoľvek tkanív sa môže realizovať len v právnom rámci príslušného štátu a na základe etických zásad. Musí garantovať dostatočnú informovanosť pacienta. Prevádzkový poriadok banky stanovuje aj postupy odberu a použitia materiálu, ako aj zásady publikačnej činnosti. Žiadny z onkologických ústavov na Slovensku nemá nádorovú tkanivovú banku. Na základe protokolu EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) predkladáme odporúčaný pracovný postup. Cieľom je tiež vyvolať ďalšiu diskusiu na túto tému, ktorá by viedla k vzniku takejto inštitúcie aj na Slovensku.

Kľúčové slová: nádorová banka, tkaninový výskum, predklinický výskum

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TUMOR TISSUE BANK

Improvement in cancer care is possible by applying new treatment modalities, which are emerging from knowledge and discoveries coming from laboratory research. This is possible through the collection from patients tumour tissues on basis of creation of tumor tissue bank. The aim of such a bank is not only to improve the diagnostic review process, but also to facilitate translational research by allowing clinicians and basic scientists to enter into close collaborations. Tissue sample of tumors is the most important rate-limiting factor for carrying out any translational research. Hence a cancer research center needs to maintain a proper tissue bank from where serial stored samples along with the relevant clinical records can be obtained for a translational cancer research in future.The tissue research is developed to assure, under the legal framework, an ethical and scientific review of research projects, guarantee adequate information is given to patients, establish procedures on the use of materials, including legal aspects, and publication policies. The cancer centers across the country do not have the concept of tumor banking. Considering the existing protocol of tumor banking of EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) we suggest some guidelines to initiate this concept. Further discussion would highlight our views for starting this the concept as a freestanding entity with meager resources across the country.

Keywords: tumor tissue bank, tissue research, translational research