Onkológia 2/2012

Nádorová kachexia z pohľadu novej definície

MUDr. Andrea Škripeková

Nádorová kachexia znižuje toleranciu protinádorovej liečby a je asociovaná so skráteným celkovým prežívaním pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Podľa novej definície (1) je nádorová kachexia multifaktoriálne podmienený syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty (s alebo bez straty tukovej hmoty), ktorú nie je možné zvrátiť konvenčnou nutričnou podporou a vedie ku progredujúcemu funkčnému zhoršovaniu. Patofyziológia je charakterizovaná negatívnou energetickou a proteínovou bilanciou s redukciou svalovej hmoty (s alebo bez straty tukovej hmoty), ktorá nemôže byť zvrátená jednoduchou nutričnou suplementáciou a vedie k progresívnemu znižovaniu funkčnosti. V súvislosti s rôznym klinickým vyjadrením rozoznávame tzv. fenotyp kachexie (slabosť, indukcia katabolizmu s metabolickými zmenami, anorexia) a štádiá kachexie (prekachexia, syndróm rozvinutej a syndróm refraktérnej kachexie). V manažmente diskutujeme hlavne medikamentózne ovplyvnenie – stimulanciá chuti do jedla, antiinflamatórne látky, anaboliká a proticytokínové látky.

Kľúčové slová: nádorová kachexia, svalová hmota, nutričná suplementácia, katabolizmus, anorexia, farmakoterapia kachexie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cancer cachexia in the perspective of the new definition

Cancer cachexia is associated with reduced overal survival and reduced tolerance of anticancer therapy . Cancer cachexia was defined as a multifactorial syndrome defined by an ongoing loss of skeletal muscle (with or without loss of fat mass) that cannot be reversed by conventional nutritional support and leads to progressive functional impairment. Its patophysiology is characterised by a negative protein and energy balance driven by a variable combination of reduced food intake and abnormal metabolism. The following key clinical features should be assessed to characterize fenotyp of cachexia (fatigue, catabolic drive with metabolic changes and anorexia and reduced food intake) and stages of cachexia (precachexia, cachexia and refractory cachexia). In the management of cancer cachexia we discuss the pharmacological options particularly – appetite stimulants, anti-inflammatories, anabolic agents and cytokine ihibitors.

Keywords: cancer cachexia, skeletal muscle mass, nutritional support, catabolism, anorexia, pharmacotherapy of cancer cachexia.