Onkológia 2/2006

Možnosti zobrazovacích vyšetrení v diferenciálnej diagnostike solitárnych pľúcnych lézií

MUDr. Vlasta Kajanovičová

Solitárny pľúcny nodulus je najčastejšou rádiologickou abnormalitou, ktorá je detekovaná náhodne. Hoci väčšina solitárnych pľúcnych nodulov je benígna, mnohé reprezentujú I. štádium pľúcneho karcinómu, a preto musia byť oddiferencované od benígnych nodulov rýchlo a podľa možnosti aj lacno. klasická röntgenová (rTg) snímka hrudníka vo frontálnej projekcii zohráva základnú úlohu v diagnostike ochorení hrudníka a je najčastejším röntgenologickým vyšetrením vôbec. počítačová tomografia (cT) (hlavne cT s tenkými rezmi − HrcT) je v súčasnosti považovaná za metódu voľby na zobrazenie pľúcnych nodulov, k popisu veľkosti a počtu lézií a možnej infiltrácie priľahlých štruktúr. faktom ale zostáva, že hoci má cT najvyššiu senzitivitu zo všetkých zobrazovacích metód v detekcii pľúcnych nodulov, jeho špecificita je limitovaná. V ďalšom hodnotení na vylúčenie malignity môžu byť nápomocné pozitrónová emisná tomografia, transtorakálna aspiračná biopsia.

Kľúčové slová: počítačová tomografia, pľúcny nodulus, diferenciálna diagnóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

POTENTIAL OF IMAGING TECHNIQUES IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF SOLITARY LUNG LESIONS

The solitary pulmonary nodule is a common radiological abnormality that is often detected incidentally. Although most solitary pulmonary nodules have benign causes, many represent stage I lung cancer and must be distinguished from benign nodules in an expeditious and cost-effective manner. chest radiograph in frontal projection is the initial and common examination in diagnosis of chest diseases. computed tomography (cT) (particularly thin-section cT-HrcT) is considered the method of choice for imaging pulmonary nodules, to describe the size and number of lesions and possible infiltration of adjacent structures. cT has the highest sensitivity of all imaging methods for detection of pulmonary nodules, but its specificity is limited. for further evaluation to exclude malignancy can be useful positron emission tomography, transthoracic needle aspiration biopsy.

Keywords: computed tomography, pulmonary nodule, differential diagnosis.