Onkológia 4/2010

Možnosti využitia imunochemických metód a molekulovej genetiky v sledovaní pacientok s karcinómom krčka maternice

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., MUDr. Peter Babala, MUDr. Miroslav Klačko, MUDr. Peter Mikloš, MUDr. Ladislav Masák, CSc., RNDr. Eva Weismanová, PhD.

Uznanie ľudského papilomavírusu (HPV) ako hlavného etiopatogenetického agens karcinómu krčka maternice otvorilo dvere molekulárnej genetiky do gynekologickej praxe. Tak ako bolo svojho času nazvané 20. storočie storočím antibiotík, 21. storočie možno nazvať storočím vakcín. Vo vyspelejších krajinách sa začína s profylaktickým očkovaním adolescentov. HPV DNA analýza sa zapracováva do skríningových programov karcinómu krčka maternice. Sú to oblasti primárnej a sekundárnej prevencie. Je však molekulová genetika – identifikácia HPV DNA, využiteľná aj v oblasti sledovania odliečených pacientok s týmto ochorením? Momentálne je z laboratórnych metód v rámci „follow up“ týchto pacientok zaužívané vyšetrenie nádorových markerov: antigén squamocelulárneho karcinómu (SCCA), karcinómový antigén 125 (CA 125), cytokeratínový fragment 21-1 (CYFRA 21-1). V menšej miere sa stanovuje karcinoembryonálny antigén (CEA), tkanivový polypeptidový antigén (TPA). Stúpajúca hladina onkomarkerov je však už prejavom rozvíjajúceho sa procesu (progresie, recidívy). Efektívny manažment onkologického ochorenia by však mal byť zameraný na predchádzanie jeho vzniku. Dostávame sa tak do sféry biológie malignómov – molekulovej genetiky. Jasné stanovenie genetických prognostických markerov by malo zefektívniť starostlivosť o pacientky s karcinóm krčka maternice.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, HPV DNA analýza, nádorové markery, pooperačný manažment, biológia malignómov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Utilisation of immunochemical methods and molecular genetics in monitoring patients with cervical cancer

Recognition of human papillomavirus (HPV) as the main cervical cancer ethiopathogenic agent has opened the door to molecular genetics in gynaecological practice. As the 20th century was called the century of antibiotics, the 21th century can be called as the century of vaccines. Developed countries have started with the prophylactic vaccination of adolescents. HPV DNA analysis was incorporated into the screening of cervical cancer. These are the areas of primary and secondary prevention. However, is molecular genetics – the identification of HPV DNA utilizable also for monitoring of patients after treatment? At present in the follow-up of these patients usually used examinations of tumor markers: squamocellular carcinoma antigen (SCCA), carcinoma antigen 125 (CA 125), cytokeratin fragment 21-1 (Cyfra 21-1). To a lesser extent carcinoembryonal antigen (CEA), tissue polypeptid antigen (TPA) is detected. The raising level of tumor markers is already a manifestation of an evolving process (progression, relapse). Effective management of oncologic disease, however, should be aimed at preventing its occurrence. We are getting to the area of tumor biology – molecular genetics. The clear determination of genetic prognostic markers should lead to more efficient care for patients with cervical cancer.

Keywords: cervical cancer, HPV DNA analysis, tumor markers, management after surgery, tumor biology.