Onkológia 4/2011

Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., doc. MUDr. Michal Mego, PhD., MUDr. Vladimír Holec, MUDr. Agáta Holecová, doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., Mgr. Zuzana Adamčíková

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré ako lieky alebo potravinové doplnky prispievajú k udržaniu zdravotne prospešnej mikrobiologickej rovnováhy v tráviacom trakte človeka alebo iného hostiteľa (1). Ich účinok je veľmi úzko prepojený s prirodzenou funkciou črevnej flóry. Ich aplikácia býva spojená s dobrou toleranciou a minimálnymi rizikami. Môžu sa výrazne uplatniť v liečbe a predovšetkým v prevencii mnohých civilizačných ochorení, ktorých významná časť patrí medzi onkologické. Môžeme uvažovať nielen o ich úlohe v samotnej prevencii týchto ochorení, ale aj o ich postavení ako doplnkovej liečby, o ich potenciálnom využití pri liečbe komplikácií spôsobených agresivitou existujúcej základnej liečby a v budúcnosti možno aj ďalšom zásadnejšom využití. Prekážkou ich možného širšieho uplatnenia v onkológii je však stále nedostatok skúseností u týchto pacientov, predovšetkým vzhľadom na riziko vyvolania iatrogénnej infekcie. Predpokladom ich širšieho použitia je dostupnosť bezpečných kmeňov s dokázanou klinickou účinnosťou.

Kľúčové slová: probiotiká, onkológia, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibility of applying probiotics in oncology

Probiotics are live microorganisms, which in the form of drugs or food supplements contribute to maintaining health-enhancing microbiological balance in the digestive tract of human or other host (1). Their effect is closely related to natural function of the intestinal flora. Their application is associated with good tolerance and minimal risk. They could be well applied in therapy and especially in the prevention of many civilisation disorders, which include a significant proportion of the cancer diseases. We could think not only about their role in the actual prevention of these diseases, but also about their status as a complementary therapy for their potential use in the treatment of complications caused by aggressivity of the existing basic treatment and maybe also another essential use in the future. Obstacle for the possibility to their wider application in oncology is still a lack of experiences in these patients, mainly with regard to evoking the iatrogenic infection. The main assumption of their wider application is the availability of safe strains with proven clinical efficiency.

Keywords: probiotics, oncology, therapy, prevention.