Onkológia 6/2010

Možnosti chirurgickej liečby pokročilého a recidivujúceho karcinómu krčka maternice

prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc., MUDr. Peter Babala, MUDr. Miroslav Klačko, MUDr. Peter Mikloš, MUDr. Ladislav Masák, CSc.

Pokročilý alebo recidivujúci karcinóm krčka maternice predstavuje vážny terapeutický problém. Výsledky liečby sú často neuspokojivé, napriek použitiu kombinovanej liečby. V súčasnom období sa znovu začína využívať chirurgická liečba vo forme exenteračných výkonov panvy. Tieto pomerne zriedkavé výkony patria napriek vysokej morbidite a mortalite do spektra štandardných výkonov v onkogynekológii. Hlavné argumenty pre vykonávanie exenteračných výkonov sú priaznivé dlhodobé výsledky prežívania. Celkové 5-ročné prežívanie sa pohybuje v rozmedzí 30 – 60 %. V niektorých indikáciách tieto výkony nemajú alternatívnu liečbu.

Kľúčové slová: karcinóm krčka maternice, chirurgická liečba, exenterácia panvy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical options for treatment of advanced or recurrent cervical cancer

Advanced or recurrent cervical cancer represents a serious therapeutic problem. The results of treatment are often unsatisfactory despite of the use of combined therapy. In the present time, using of surgical therapy in the form of exenterative procedures of the pelvis is prefered. Despite of high morbidity and mortality, these rare procedures are part of standard oncogynecological performances. The main benefits of performing the exenterative procedures are favorable long-term results of survival. The overall 5-year survival ranges from 30 – 60 %. In some cases, these procedures have no alternative treatment.

Keywords: cervical cancer, surgical treatment, pelvis exenteration.