Onkológia 5/2014

Molekulová biológia kolorektálneho karcinómu z pohľadu patológa

MUDr. Michal Kalman

Kolorektálny karcinóm bol dlho považovaný za homogénnu jednotku. Avšak už na základe histomorfológie rozoznávame niekoľko subtypov karcinómov, ktoré sa vzájomne líšia aj na molekulovo-genetickej úrovni. Prepojenie poznatkov z histomorfológie a molekulovej genetiky viedlo k objaveniu dvoch základných dráh karcinogenézy. Približne 60 – 80 % KRK vzniká z morfologicky klasického adenómu prostredníctvom konvenčnej supresorovej dráhy karcinogenézy a vyznačuje sa statusom mikrosatelitovej stability (MSS), respektíve chromozómovej nestability (CIN). Veľká časť zostávajúcich karcinómov vzniká zo „serátnych“ adenómov takzvanou „serátnou“ dráhou karcinogenézy a je charakterizovaná zvýšenou frekvenciou metylácie CpG ostrovčekov (CIMP), pričom časť z nich je mikrosatelitovo nestabilná (MSI-H). Už dnes je celkom jasné, že existuje vzájomné prekrývanie medzi týmito dvoma dráhami. Snaha o zavedenie molekulovo-genetickej klasifikácie je pálčivým problémom a výskum v tejto oblasti extenzívne prebieha, ale zatiaľ bez konsenzu. Tento záujem je do veľkej miery daný potrebou identifikovať kľúčové gény a genetické alterácie, ktoré sú potenciálnym cieľom na cielenú liečbu pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Kľúčové slová: prekurzorové lézie, kolorektálny karcinóm, karcinogenéza, konvenčná dráha, serátna dráha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular biology of colorectal cancer from the perspective of the pathologist

Colorectal cancer was considered as a homogeneous entity for a long time. However, on the basis of morphology we recognize several subtypes of carcinomas which differ also at molecular genetic level. Findings from histomorphology and molcular genetic both led to discover two cardinal pathways of carcinogenesis. Approximately 60 – 80% of colorectal cancers arising via the conventional supressor pathway with conventional adenoma give rise to microsatelite stable (MSS) or chromosomal instable (CIN) carcinoma. Most of the remainder arising via the serrated pathway, with serrated adenomas give rise to CpG island methylated carcinomas that may be microsatelite instable (MSI-H). It´s quite clear toady that there is overlap between pathways. Effort to introduce the molecular classification of colorectal cancer is a pressing issue and has been extensively studied however until now without consensus. This interest is in large part driven by the need to identify key genes that are potentional targets for targeted therapies for colorectal cancer patients.

Keywords: precursor lesions, colorectal carcinoma,carcinogenesis,conventional pathway, serrated pathway.