Onkológia 6/2015

Molekulárne testovanie karcinómu pľúc v SR – pohľad z klinickej praxe

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc., MUDr. Peter Kasan, MUDr. Andrea Cipková, MPH., MUDr. Mária Černá, CSc., MUDr. Róbert Godál, MUDr. Gabriela Chowaniecová, MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Cieľ: Zistiť názory klinických odborníkov na dostupnosť vyšetrení mutačného stavu génu EGFR (receptora epidermového rastového faktora) a prestavby génu ALK (kinázy anaplastického lymfómu) u pacientov s karcinómom pľúc v SR, na možné prekážky pri vyšetreniach a na zrýchlenie cesty od odberu nádorovej vzorky po získanie výsledkov testu. Metódy: Na dotazník s desiatimi otázkami, týkajúcimi sa niektorých aspektov testovania mutačného stavu EGFR a prestavby ALK odpovedalo dvanásť klinických odborníkov v oblasti karcinómu pľúc. Na spracovanie výsledkov bola použitá popisná štatistika. Výsledky: Podľa odpovedí na dotazník je dostupnosť vyšetrenia mutácií EGFR v SR o niečo lepšia ako testovania ALK, a je lepšia v centrách, ktoré sa venujú diagnostike a liečbe karcinómu pľúc. Najčastejšou prekážkou týchto vyšetrení je nedostatočná vzorka nádoru. Pre skrátenie času od odberu vzorky po získanie výsledku onkológom je podľa väčšiny respondentov dôležitá multidisciplinárna spolupráca, pomôcť by mohli aj ďalšie návrhy respondentov, napríklad online dostupnosť výsledkov či spoľahlivé reflexné testovanie pri adenokarcinómoch. Záver: Molekulárne testovanie karcinómu pľúc je v SR dostupné a využíva sa v klinickej praxi. Čo najlepšia multidisciplinárna spolupráca a manažment celého procesu: získanie nádorovej vzorky – patológ – molekulárne testovanie – klinický onkológ, je cesta k zlepšeniu tohto procesu, a tým aj k zlepšeniu šance pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc na optimálnu liečbu.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, molekulárne testovanie, EGFR, ALK.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lung cancer molecular testing in Slovak Republic – view clinical practise

Purpose: To find out the opinion of clinical experts in lung cancer, on availability of EGFR (epidermal growth factor receptor) mutation and ALK (anaplastic lymphoma kinase) rearrangement testing in patients with lung cancer in Slovakia, possible barriers to this testing, and making the way from tumour sample to test result faster. Methods: Twelve clinical experts responded to the questionnaire containing ten questions referring to the selected aspects of EGFR mutation, and ALK rearrangement testing. Descriptive statistic was used for the data summary. Results: Availability of EGFR-mutation testing is slightly better than availability of ALK testing in Slovakia, and also is it better in lung cancer diagnostic and therapy centres, according to the questionnaire responses. The most common barrier in testing is the insufficient tumour sample. Multidisciplinary cooperation is a very important factor for achieving shorter time period between obtaining the tumour sample and the results of molecular testing, in the opinion of respondents. Some other suggestions given by respondents might be also helpful, e.g. online results availability or reliable reflex testing in adenocarcinoma. Conclusions: Lung cancer molecular testing is available and used in clinical practice in Slovakia. The best possible multidisciplinary cooperation and management of the whole process, tumour sampling - pathologist - molecular testing - oncologist, is the way to improve this process and thus to improve the chances of patients with advanced non-small lung cancer for optimal treatment.

Keywords: non-small cell lung cancer, molecular testing, EGFR, ALK.