Onkológia 2/2010

Molekulárne markery cielenej liečby u vybraných onkologických malignít

RNDr. Katarína Hlinková

Získanie znalostí v oblasti patogenézy nádorových ochorení na molekulárnej úrovni umožnilo vývoj nových terapeutických možností cielenej terapie. Nádorové ochorenie je však komplexný proces charakteristický mnohými genetickými a molekulárnymi zmenami vplývajúci na proliferáciu, prežívanie, diferenciáciu a inváziu buniek. Vzhľadom na biologickú diverzitu nádorového ochorenia nemožno predpokladať, že zasiahnutím jedného molekulárneho cieľa sa dosiahne úplná eliminácia malígnych buniek. Základným problémom cielenej liečby je skorá rezistencia spôsobená akumuláciou nových onkogénnych mutácií a signálnych dráh. Kľúčovou úlohou k zefektívneniu cielenej liečby je vytvorenie vhodného panela molekulárnych markerov, ktoré umožnia vytvoriť individuálne terapeutické stratégie.

Kľúčové slová: tyrozín kinázové inhibítory, BCR-ABL, c-kit, PDGRFA, K-ras, EGFR.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular markers of targeted therapy in oncology malignancies

Acquirement knowledge of the pathogenesis of cancer at the molecular level allowed development new therapeutic options of targeted therapy. Cancer is complex process which is characterized by multiple genetic and molecular alternations affecting the cell proliferation, survival, differentiation and invasion. According to biological diversity of cancer it is unlike that attacking only one of these targets will achieve of entire eliminate a malignant cells. The basic problem of targeted therapy is genesis of early resistance, which is due to accumulating new oncogenic mutations and signaling pathways. The creation of panel molecular markers will be key to more effective targeted therapy, which will allow development of individual therapeutic strategies.

Keywords: tyrosin kinase inhibitors, BCR-ABL, c-kit, PDGFRA, K-ras, EGFR.