Onkológia 6/2011

Molekulárna klasifikácia liposarkómov

RNDr. Katarína Hlinková

Súčasné histologické a molekulárne skúmanie liposarkómov viedlo k reklasifikácii tejto skupiny nádorov na základe genetických markerov. Molekulárna klasifikácia liposarkómov je veľmi dôležitá a v súčasnosti sa zvažuje jej vnútorné zaradenie do WHO klasifikácie. Predpokladá sa, že ďalšie poznatky o molekulárnych znakoch liposarkómov umožnia ich presnú subklasifikáciu a poskytnú platformu pre molekulárnu terapiu, ktorá by mala byť zahrnutá do súčasného liečebného prístupu.

Kľúčové slová: liposarkómy, genetické znaky, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Molecular classification of liposarcomas

Recent histological and molecular evaluation of liposarcomas led to the reclassification of this tumors group based on genetic markers. Molecular classification of liposarcomas is very important and now is considered to become an integral part of the WHO classification. It is supposed that additional information on molecular features of liposarcomas will allow exact subclassification and providing a platform for molecular therapy to be included in the current treatment approach.

Keywords: liposarcomas, genetic markers, diagnostics, therapy.