Onkológia 5/2014

Molekulárna genomika nádorových ochorení a jej perspektívy

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

V posledných desiatich rokoch boli identifikované mnohé nové gény, ktorých mutácie sú kauzálne asociované so vznikom a s progresiou nádorových ochorení. Zároveň bola zaznamenaná vysoká úroveň nádorovej heterogenity, ktorá je zodpovedná za komplikácie spojené s optimalizáciou terapie nádorových ochorení. Tieto objavy priamo súvisia s implementáciou najmodernejších molekulárno-genetických metód analýzy nukleových kyselín, zastúpených najmä multiparalelným sekvenovaním, do výskumu v oblasti onkogenetiky. S ich využitím je možné simultánne identifikovať driver mutácie v mnohých tumor-asociovaných génoch, a detailne tak charakterizovať nádorovú heterogenitu tak z kvalitatívneho, ako aj kvantitatívneho pohľadu. Získané poznatky je možné všeobecne použiť pri dizajne nových liekov využiteľných v cielenej terapii a individuálne v personalizácii terapie. Ďalším dôležitým benefitom je možnosť realizovať diagnostické a prognostické testy v neinvazívnom prevedení, pričom takéto testy už v pilotných štúdiách preukázali vysokú špecificitu a dokonca vyššiu senzitivitu v porovnaní s invazívnymi testami.

Kľúčové slová: exóm, genóm, tumor-asociované gény, evolúcia nádoru, multiparalelné sekvenovanie, neinvazívne genetické testy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

In the last decade lot of novel genes, which mutations were found to be causally associated with cancer development and progression, were identified. Simultaneously, high level of cancer heterogeneity, which is responsible for most important complications linked with optimisation of cancer terapy, was recorded. These discoveries were directly related to the implementation of state-of-art moleculargenetic methods of analysis of nucleic acids, with multiparallel sequencing be the most prominent, in the oncogenetic research. With their utilisation parallel identification of driver mutations in multiple cancer genes and so comprehensive molecular characterisation of cancer heterogeneity was enabled from qualitative as well as quantitative point of view. The gained knowledge is possible to be used in common in design of novel target therapy agents and individually in personalisation of cancer therapy. Additional important benefit is the possibility to perform diagnostic and prognostic tests in noninvasive settings, as such testing showed in pilot studies concordantly high specificity and even higher sensitivity in direct comparison with invasively performed tests.

Keywords: exome, genome, cancer genes, tumor evolution, multiparallel sequencing, noninvasive genetic testing.