Onkológia 1/2016

Miniinvazívna chirurgia v liečbe karcinómu pažeráka

prof. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc., MUDr. Martin Lučenič, MUDr. Peter Juhos, Doc. MUDr. Miroslav Janík, PhD.

Karcinóm pažeráka predstavuje šiestu najčastejšiu príčinu úmrtí na malígne ochorenia. Incidencia je 11,5/100 000 obyvateľov v populácii mužov a 4,7/100 000 u žien. Udáva sa, že pažerák je ôsma najčastejšia malignita. Incidencia rastie, na Slovensku sa takmer zdvojnásobila za posledné obdobie. Päťročné prežívanie pri tomto ochorení je 18 %. Ezofagektómia aj v súčasnosti predstavuje obrovskú záťaž pre pacienta. Mortalita po ezofagektómii sa udáva v tzv. low-volume pracoviskách od 8,1 % – 23 %, pričom v high-volume pracoviskách menej ako 5 %. Komplikácie po ezofagektómii vo všeobecnosti varírujú od 30 do 80 %. Štúdie ukazujú, že miniinvazívny prístup vedie k zníženiu mortality a morbidity. Za roky 2010 – 2015 sme na našom pracovisku vykonali 121 ezofagektómií pre malígne ochorenie, pričom za rok 2015 to predstavovalo 32 pacientov. Zrealizovali sme 29 miniinvazívnych ezofagektómií, 16 hybridných minimálne invazívnych ezofagektómií a 66 ezofagektómií otvoreným prístupom. Dvakrát sa po ezofagektómii vyskytol chylotorax, ktorý sme zvládli reoperáciou. Dehiscencia anastomózy v našom súbore pacientov predstavuje 9,09 %. Komplikácie zo strany kardiovaskulárneho systému sa vyskytli v 43 %, potreba vazopresorov pri hypotenzii v 44 %. To vyplýva z toho, že sme pristúpili k manažmentu pacientov v reštrikčnom režime a potreba vazopresorov nemala ohlas na vylučovanie obličkami, väčšinou po dvoch dňoch bolo možné vazopresorickú podporu vysadiť. Tridsaťdňová mortalita súvisela s rozvinutím MODS na podklade sepsy pri pneumónii, išlo o cirhotikov a pacientov v celkovej dekondícii. Tracheoneoezofageálna fistula sa vytvorila u troch pacientov, všetkých sme reoperovali, jeden pacient pre rozvinutú ťažkú bronchopneumóniu exitoval. Zaznamenali sme nárast počtu pacientov na našom pracovisku, čo súvisí s rozvíjajúcou sa spoluprácou s gastroenterologickými pracoviskami celoslovensky.

Kľúčové slová: minimálne invazívna ezofagektómia, žalúdočný tubulus, nutritívna jejunostómia, ezofagogastrická anastomóza, karcinóm pažeráka

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Minimally invasive surgery in the treatment of esophageal cancer

Esophageal cancer represents the sixth most common cause of the death caused by malignant diseases. The incidence is 11.5/100 000 in men population and 4.7/100 000 in women. It is the eighth most common malignancy. The incidence grows up, it doubled in Slovakia in last period and 5-year survival is only 18 %. Esophagectomy is a huge burden for organism. Mortality varies from 8.1 % to 23 % in low-volume departments in comparison with high-volume centres, where it is lower then 5 %. Complications range after operations is 30 – 80 %. Minimally invasive approach leads to the reduction of mortality and morbidity according to lot of studies. We performed 121 esophagectomies in cancer in period 2010 – 2015 and in 2015 it was 32 operations. We performed 29 totally minimally invasive esophagectomies, 16 hybrid MIE and 66 open esophagectomies. The chylothorax occurs twice, we managed it by surgery. The anastomotic dehiscence represents 9.09 %. Cardiovascular system complications occur in 43 %, need for vasopressors caused by hypotensia was in 44 %. It concluded from that we started with restrictive management of patients during the operation and need for vasopressors last only for two days after the operation and didn´t cause renal failure or any other complications.30 days mortality was related to MODS evolved by sepsis caused by pneumonia, most common in cirrhotic patients in very poor condition. Tracheoneoesophageal fistula occur in three patients, they all underwent operation, one of them died because of severe pneumonia. We recorded grow numer of patient in our institution, which is probably related to better cooperation with gastroenterologists all over Slovakia.

Keywords: minimally invasive esophagectomy, gastric conduit, nutritive jejunostomy, esophageal anastomosis, esophageal cancer