Onkológia 2/2017

Mikrocystický serózny cystadenóm pankreasu – kazuistika zriedkavého nádoru

MUDr. Kristína Giertlová, prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., MUDr. Matej Bendžala, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Ľudovít Danihel, ml.

Cieľ: Cystické lézie pankreasu sa stávajú vďaka rozšírenejšiemu používaniu moderných zobrazovacích metód čoraz častejším nálezom. Presná diagnostika zriedkavejších nádorových cystických lézií a ich diferencovanie od častejších nenádorových procesov je rozhodujúca pre ďalší manažment pacienta. Prípad: V kazuistike opisujeme prípad 76-ročnej pacientky s incidentálnym nálezom suspektného tumoru tela pankreasu prostredníctvom zobrazovacích vyšetrení. Presná diagnostika suspektného neoplastického procesu bola stanovená až po pitve, a to vďaka použitiu špeciálnych histologických farbení a imunohistochemickému vyšetreniu, ktoré viedli k diagnóze mikrocystického serózneho adenómu pankreasu. Záver: Korelácia klinického nálezu a histopatologického vyšetrenia je rozhodujúca z hľadiska cielenej terapie, ale aj prognózy týchto lézií, keďže rôzne cystické nádory vykazujú odlišný malígny potenciál.

Kľúčové slová: serózny cystadenóm pankreasu, cystické lézie pankreasu, pankreatické cystické neoplázie, diferenciálna diagnostika, imunohistochemické vyšetrenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Microcystic serous cystadenoma of pancreas – case study of rare tumor

Purpose: Thanks to the widespread use of modern imaging techniques, cystic lesions of pancreas are becoming more frequent incidental findings. Correct diagnosis of rare neoplastic cystic lesions and their differentiation from more common non-neoplastic processes is crucial in management of these patients. Case: In this case study we present 76 year old female patient, who was, thanks to the use of imaging techniques, incidentally diagnosed with suspect neoplastic lesion of the body of the pancreas. The final diagnosis of serous cystadenoma was identified after autopsy, with the use of special histologic staining methods and immunohistochemistry methods. Conclusion: Correlation of clinical findings and histopathological examination of tissue samples is critical for the assignment of correct therapeutic measures and assessment of prognosis of these lesions, since various types of pancreatic cystic tumors show different malignant potential.

Keywords: serous cystadenoma of pancreas, cystic pancreatic lesions, pancreatic cystic neoplasm, differential diagnosis, immunohistochemistry