Onkológia 1/2006

Miesto a prínos PET v onkologickej diagnostike

doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.

Pozitrónová emisná tomografia (PET) je jednou z tomografických metód nukleárnej medicíny, ktorá je dostupná vo svete už vyše 25 rokov, ale až v uplynulých desiatich rokoch sa stala klinicky využiteľnou vďaka cielenej inštalácii urýchľovačov typu cyklotrónu na výrobu pozitrónových žiaričov, rozvoju rádiofarmácie a dostupnosti prístrojovej techniky, využívajúcej detekcie anihilačných fotónov vznikajúcich pri interakcii pozitrónov s elektrónmi v okolitom prostredí. Najvýznamnejším prínosom je diagnostické využitie rádiofarmák z pozitrónových žiaričov biogénnych prvkov, a to 15O-kyslíka, 11C-uhlíka, 13N-dusíka a 18f-fluóru (miesto vodíka). V onkologickej diagnostike sa z týchto rádiofarmák v súčasnosti najčastejšie využíva 18fDg (fluorodeoxyglukóza), pomocou ktorej možno na nešpecifickom princípe vizualizovať aktivitu (viabilitu) nádora úmerne miere metabolizovania glukózy. Tento spôsob metabolického zobrazenia možno využiť v diferenciálnej diagnostike viabilného (aktívneho) nádorového tkaniva, pri určení rozsahu (stagingu) nádorového ochorenia, posúdení účinku protinádorovej liečby a odhalení miesta recidívy nádorového ochorenia, ale aj pri posúdení gradingu mozgového nádoru alebo hľadaní primárneho nádoru pri známej metastáze.

Kľúčové slová: PET, pozitrónová emisná tomografia, 18fDg, 18f-fluorodeoxyglukóza, viabilita nádorov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE PLACE AND CONTRIBUTION OF PET IN ONCOLOGICAL DIAGNOSTICS

Positron emission tomography (PET) is one of the tomographic methods of nuclear medicine known around the world for over 25 years. The clinical use was made possible only in last ten years thanks to the instalation of the cyclotrone type of accelerators for the production of positron tracers, the development of the radiopharmacy and availability of the imaging techniques using the detection of annihilation photons , which arise during interaction of positron with electron in the surrounding ambience.. The most important contribution is the diagnostic using of positron radiopharmaceuticals prepared from the biogene elements , 15O-oxygen, 11C-carbon, 13N-nitrogen anf 18ffluor (instead hydrogen). In the oncological diagnostics in present times is 18fDg (fluorodeoxyglucose) mostly used. By help of this radiopharmaceutical is possible on an unspecific principle to visualise the activity the activity (viability) of tumor proportionally to the glucose metabolism rate. This mode of metabolic visualisation is possible to use in differential diagnostic of viabile (active) tumor tissue, in the stating of the extent of the tumor diseases (staging), follow-up after oncological treatment and detect the place of reccurence of tumor, but also in the evalution of brain tumor grading and searching after primary tumor in the MUO (metastasis of unknown origine).

Keywords: PET, positron emission tomography, 18fDg, 18f-fluorodeoxyglucose, viability of tumors.