Onkológia 5/2011

Metronomická chemoterapia – nádejný terapeutický prístup pre rekurentné a refraktérne vysokorizikové nádory u detí

MUDr. Irina Oravkinová, MUDr. Ladislav Deák, MUDr. Jaroslava Feketeová, MUDr. Viktória Halušková, MUDr. Ivana Senčáková, MUDr. Igor Jenčo

Napriek veľkému pokroku v liečbe pediatrických malignít, prognóza detí s vysokorizikovými refraktérnymi alebo relabujúcimi nádormi, ako sú niektoré typy nádorov mozgu a metastatické sarkómy, ostáva zlá. Na rozdiel od konvenčnej chemoterapie využívajúcej „maximálne tolerované dávky“ chemoterapeutík, metronomická chemoterapia (MC) je založená na dlhodobom podávaní nízkych dávok chemoterapie metronomicky, neprerušovane. Vzhľadom na odlišný mechanizmus účinku a neskríženej rezistencie je táto liečebná modalita účinná aj na refraktérne a rekurentné nádory. Prevládajúcim spôsobom účinku je antiangiogénny účinok. V posledných desaťročiach niekoľko štúdií potvrdilo účinnosť a nízku toxicitu tejto novej liečebnej modality. Táto liečba je podávaná ambulantne a je dobre tolerovaná aj u pacientov, ktorí predtým absolvovali dve a viac línií konvenčnej chemoterapie. Autori podávajú prehľad najznámejších štúdií s MC v pediatrii a svoju vlastnú skúsenosť.

Kľúčové slová: metronomická chemoterapia, antiangiogenéza, relaps, dieťa

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Metronomic chemotherapy – promising therapeutical approach for recurrent/ refractory high risk tumours in children

Despite a great progress in the treatment of pediatric malignancies, the outcome of children with high risk refractory or relapsed tumours, as are some types of brain tumours or metastatic sarcomas, remain poor. In contrast to dose – intensified chemotherapy, utilizing „maximal tolerated doses“ of chemotherapy, the metronomic chemotherapy (MC) is based on chronic administration of significantly lower doses of chemotherapy in an uninterrupted manner, for prolonged periods. Because of different mechanism of action against conventional chemotherapy and no cross- resistancy, this treatment modality is effective also in refractory and recurrent tumours. The predominant mechanism of action of MC is antiangiogenic. In last decades several studies confirmed the efficacy and low toxicity of this new treatment modality. It can be delivered on outpatient basis and is well tolerated even in heavily pretreated patients. The authors present an overview of studies on MC in pediatric oncology and their own experience.

Keywords: metronomic chemotherapy, antiangiogenesis, relapse, child