Onkológia 3/2009

Manažment metastáz do mozgu pri ovariálnom karcinóme

MUDr. Marián Streško

Ovariálny karcinóm je príčina najčastejšej mortality a morbidity u gynekologických zhubných ochorení. V súčasnosti je štandardnou liečbou optimálna debulkizácia s následnou platinovou chemoterapiou u všetkých histologických podtypov. Aj napriek pokrokom v chirurgickej liečbe a v chemoterapii, v posledných rokoch zostáva päťročné prežitie u pacientok s iniciálne pokročilým ochorením relatívne nízke. Jedna z najnepriaznivejších situácií je pri prítomnosti mozgových metastáz, kde je prežívanie obmedzené len na niekoľko týždňov. Mozgové metastázy pri ovariálnom karcinóme nie sú časté aj napriek tomu, že v posledných rokoch bol zaznamenaný ich zvýšený výskyt. Väčšina pacientok má súčasne s metastázami v mozgu prítomnú aj extrakraniálnu chorobu a asi tretina mozgových metastáz je solitárna. Metastázy v mozgu sa typicky vyskytujú metachrómne. Naša pacientka mala metachrómne metastázy do mozgu bez prítomnosti extrakraniálnej choroby. Rádioterapia na oblasť mozgových metastáz v monoterapii bola bezpečná a dobre tolerovaná liečba pri relatívne dobrej efektivite.

Kľúčové slová: ovariálny karcinóm, metastázy do mozgu, chemoterapia, rádioterapia, chirurgická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Management ovarian brain metastasis

Ovarian cancer is the cause of the most frequent mortality and morbidity from gynaecologist malignant diseases. Nowadays, the standard treatment is the optimal debulkization with the following platinum chemotherapy at all the histological subtypes. Even despite the progress in the surgery and chemotherapy, in the last years 5-year-survival at the patients with initially progressive disease has remained relatively low. One of the least favourable situations is the presence of brain metastasis where the survival is limited only to a few weekends. The brain metastases are not very common at ovarian cancer even despite the fact that in the last years there has been in decrease. Brain metastases typically occur metachromically. Our patient had metachromic metastasis in the brain without the presence of extra cranial disease. Radiotherapy in the area of brain metastasis in a monotherapy was secure and well tolerated at the relatively good efficiency.

Keywords: ovarian cancer, brain metastasis, radiotherapy, surgery