Onkológia 1/2012

Malígny melanóm uvey – diagnostika, liečba, prognóza

MUDr. Zuzana Svetlošáková, doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

Malígny melanóm uvey je najčastejšie sa vyskytujúci vnútroočný nádor u dospelých. Ohrozuje pacienta zhoršením videnia, stratou oka a pri rozvinutí metastáz až smrťou. Jeho incidencia je 5,1 na 1 milión obyvateľov. Diagnostika sa opiera o kompletné oftalmologické vyšetrenie a zobrazovacie techniky (vyšetrenie ultrasonografiou, magnetickou rezonanciou). Terapeutické postupy možno rozdeliť na bulbus zachovávajúce (rádioterapia, mikrochirurgická resekcia a iné) a radikálne (enukleácia bulbu, exenterácia orbity). Celková systémová liečba na zabránenie vzniku metastáz nebola doposiaľ vyvinutá. Prognóza je po rozvoji metastáz, čiže až u 50 % pacientov nepriaznivá. Vznik metastáz súvisí s prítomnosťou viacerých prognostických faktorov, pričom ako najspoľahlivejšie sa ukazujú genetické abnormality nádoru.

Kľúčové slová: malígny melanóm uvey, vnútroočný nádor, diagnostika, liečba, prognostické faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant uveal melanoma – diagnostics, therapy, prognosis

Malignant uveal melanoma is the most common intraocular tumor in adults. The complications of this tumor are decrease of vision, loss of the eye and death from metastatic disease. Incidence is 5.1 per million. Diagnostics is based on complete ophthalmologic examination and imaging methods (ultrasound examination, magnetic resonance imaging). Therapeutic approach can be divided to eye globe sparing (radiotherapy, microsurgical resection) and radical methods (enucleation, orbital exenteration). Systemic therapy to prevent a metastatic spread has not been developed yet. Prognosis after metastatic spread (in 50% of patients) is poor. Progression to metastatic disease is related to some prognostic factors knowing that genetic abnormalities seem to be most reliable.

Keywords: malignant uveal melanoma, intraocular tumor, diagnostics, therapy, prognostic factors.