Onkológia 2/2007

MALÍGNE TUMORY SRDCA

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.

Sekčná prevalencia nádorov srdca je 0,01 – 0,3 %. Z nich 12 – 25 % je malígnych, 75 – 88 % benígnych. Malignity sú častejšie v pravom ako v ľavom srdci. Metastatické nádory sú 20 – 40-krát častejšie ako primárne malignity. Až 94 % primárnych malígnych tumorov sú sarkómy. Z nich sú najčastejšie angiosarkómy. Metastatické postihnutie srdca vzniká až pri rozsiahlej diseminácii. Najvyššiu prevalenciu metastáz do srdca majú melanómy; nasledujú malígne nádory z germinatívnych buniek, leukémie, lymfómy, karcinómy pľúc. Klinický obraz je daný kombináciou srdcového zlyhania, embolizácie, arytmií a perikardiálneho výpotku až tamponády. Symptómy závisia na anatomickej lokalizácii a veľkosti nádoru a nie na histologickom type. Prognóza malígnych tumorov srdca je zlá. Neliečení pacienti zomierajú od niekoľkých týždňov do 2 rokov od stanovenia diagnózy. Ak je to možné, nádor treba resekovať, hoci operačné riešenie nie je zväčša definitívnou ani dostatočne efektívnou liečbou. Pacienti so sarkómami, ktoré možno kompletne excidovať, majú lepšiu prognózu (medián prežívania 12 – 24 mesiacov) ako pacienti s inkompletnou resekciou(3 – 10 mesiacov). Kompletná resekcia je možná len u menej ako polovice pacientov. U niektorých pacientov predĺžila prežívanie na 2 roky chemoterapia, rádioterapia, transplantácia srdca alebo ich kombinácia. Medián prežívania napriek tejto liečbe je však len 1 rok.

Kľúčové slová: nádory srdca, primárne malígne nádory, metastatické nádory, angiosarkóm, perikardiálny výpotok, echokardiografia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

MALIGNANT TUMORS OF THE HEART

Autoptic prevalence of the heart tumors is 0,01 – 0,3 %. 12 – 25 % of them are malignant tumors and 75 – 88 % are benign. Malignancies are more frequently found in the right heart. Metastatic tumors occur 20 – 40-times more frequently than primary neoplasms. Even 94 % of primary malignant tumors are sarcomas. Most frequent of them are angiosarcomas. Heart metastases are only found in extensive dissemination. Highest prevalence of heart metastases is observed in melanoma, followed by malignant germ cell tumors, leukemia, lymphoma, lung cancer. The clinical presentation is due to the combination of heart failure, embolism, arrhythmias, pericardial effusion or tamponade. The symptoms depend on anatomical localization and the tumor size but not on the histological type. Prognosis of the heart malignancies is poor. Untreated patients die within several weeks to 2 years after the diagnosis was determined. Whenever possible the heart tumor should be resected, despite the surgery is usually neither definite nor sufficiently effective therapy. The patients with completely resectable sarcomas have better prognosis (median of survival 12 – 24 months) than the patients with incomplete resection (3 – 10 months). Complete excision is possible in only less than half of the patients. In some patients chemotherapy, radiotherapy, heart transplantation or combination of them prolonged the survival up to 2 years. Despite of this treatment median of the survival is only 1 year.

Keywords: heart tumors, primary malignant tumors, metastatic tumors, angiosarcoma, pericardial effusion, echocardiography.