Onkológia 3/2011

Malígne lymfómy žalúdka

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Primárne lymfómy žalúdka sú najčastejšími extranodálnymi lymfómami. Biologicky sa môžu správať agresívne alebo indolentne, podstatná časť indolentných lymfómov je viazaná na infekciu Helicobacter pylori (HP). Endoskopia, endosonografia a biopsia tkaniva žalúdka sú základom diagnostiky. Liečba závisí od histologického podtypu, štádia, prítomnosti HP infekcie, klinického priebehu a stavu pacienta. Cieľom je dosiahnutie remisie spolu so zachovaním dobrej kvality života. Prognóza pacientov s primárnymi NHL žalúdka býva relatívne priaznivá.

Kľúčové slová: nehodgkinove lymfómy, primárne lymfómy žalúdka, MALT lymfóm žalúdka, H. pylori.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant lymphomas of the stomach

Primary gastric lymphomas are the most common extranodal lymphomas. They can be presented as aggressive or indolent, majority of indolent lymphomas are associated to H. pylori infection. The basic diagnostic procedures are endoscopy, endosonography and biopsy of gastric tissue. Therapy is related to the histological subtype, stage, H. pylori positivity, clinical symptoms and condition of patient. The aim of the treatment is remission as well as good quality of life. The prognosis of patients with primary gastric lymphomas is relatively good.

Keywords: non-Hodgkin lymphomas, primary gastric lymphomas, MALT gastric lymphomas, H. pylori.