Onkológia 2/2010

Lynchov syndróm – novinky v diagnostike a liečbe

MUDr. Denisa Ilenčíková, RNDr. Zdena Bartošová, CSc., prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Lynchov syndróm (LS), známy aj ako hereditárny nepolypózny karcinóm kolorekta (HNPCC), predstavuje približne 3 % zo všetkých kolorektálnych karcinómov a je najčastejším zo syndrómov s dedičnou predispozíciou ku kolorektálnemu karcinómu (KRK). Každý pacient s Lynchovým syndrómom vyžaduje genetickú konzultáciu, genetické testovanie MMR génov („Mismeč opravných génov“), špeciálnu zdravotnú starostlivosť zameranú na skoré rozpoznanie LS asociovaných malignít a celoživotnú dispenzarizáciu. Klinická diagnóza syndrómu sa stanovuje cestou genetickej konzultácie alebo patologického vyšetrenia histologického preparátu nádoru hrubého čreva, prípadne konečníka. Diagnózu potvrdzuje prítomnosť mikrosatelitovej instability v tumore (MSI), strata expresie MMR proteínu stanovená imunohistochemickým vyšetrovaním (IHC) a najmä identifikácia zárodočnej mutácie v niektorom z MMR génov sekvenovaním DNA. Pre optimálne rozlíšenie medzi sporadickým a dedičným kolorektálnym karcinómom sa hľadajú nové diagnostické metódy a efektívne skríningové algoritmy. Až dôkaz zárodočnej mutácie vo vysokorizikovej rodine umožní prediktívne testovanie u rodinných príslušníkov. Nosičom mutácie je odporúčaný program preventívnych vyšetrení a liečebných postupov, ktorý je aktualizovaný skupinou expertov pre hereditárne gastrointestinálne tumory a je založený na rozpoznaní skorého štádia nádorového ochorenia.

Kľúčové slová: Lynchov syndróm, HNPCC, mikrosatelitová instabilita (MSI), imunohistochemická diagnostika (IHC), MMR gény, preventívne opatrenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lynch syndrome – novelties in diagnostics and therapy

Lynch syndrome (LS), also known as hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC), represents about 3 % of all colorectal cancers and is the most frequent of syndromes with a hereditary predisposition to colorectal carcinoma. Each patient with Lynch syndrome requires genetic counseling, genetic testing of MMR genes („Mismatch repair genes"), a special health care focused on early detection of LS-associated malignancies and a lifetime surveillance. Clinical recognition of the syndrome is carried out through genetic counseling or pathological examination of the histological specimen of the colon tumour. The diagnosis is confirmed by the presence of microsatelite instability in tumour (MSI) and loss of expression of MMR protein determined by immunohistochemistry (IHC). For the optimal distinction between sporadic and hereditary colorectal cancer, new diagnostic screening methods and effective algorithms are explored. Identification of a germline mutation in high-risk families is necessary to allow predictive testing of the family relatives. A program of surveillance and specific treatment procedures is recommended to mutation carriers that is regularly updated by a group of experts for hereditary gastrointestinal tumors and is based on early stage cancer recognition.

Keywords: Lynch syndrome, HNPCC, microsatelites instability (MSI), immunohistochemistry (IHC), MMR genes, preventive care.