Onkológia 3/2016

Lymfómy v tehotenstve

MUDr. Veronika Ballová

Malígne ochorenie diagnostikované počas tehotenstva je vždy veľmi náročná situácia pre všetkých, v prvom rade pre pacientku a celú jej rodinu, ale rovnako aj pre ošetrujúceho lekára. Je to situácia, ktorá si vyžaduje skúsenosť z odbornej stránky aj na úrovni komunikácie. Nemenej dôležitý je interdisciplinárny prístup a vzájomná komunikácia medzi onkológom, gynekológom pôrodníkom a aj neonatológom. Diagnóza malígneho, potenciálne smrteľného ochorenia a potreba liečby chemoterapiou počas tehotenstva prináša so sebou jednak obavy o život matky, ak nebude včas liečená, a zároveň obavy z nepriaznivého vplyvu liečby na plod a z neskorých následkov. Vzniká tak dilema nielen na odbornej úrovni, keď sa rozhodujeme o liečbe, ale aj v etickej, morálnej a sociálnej rovine. Do rozhodovacieho procesu musí byť zahrnutá aj samotná pacientka a potrebné je zohľadniť aj kultúrne a religiózne aspekty.

Kľúčové slová: lymfóm, tehotenstvo, malignita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lymphoma in pregnancy

The diagnosis of malignant lymphoma during pregnancy is always a challenging situation, as for the patient a her family as well as for the whole medical team. Medical and communication skills are crucial in this situation. Interdisciplinary approach and a close cooperation between oncologist, obstetrician and neonatologist are equally important. The diagnosis of malignnant potentially lethal disease and the need of treatment during pregnancy raise concerns about the life of mother if tretament was delayed and at the same time concerns about adverse fetal outcomes. This gives raise dilemmas at the therapeutical, ethical, moral and social levels. The patient must be included in the decisional process and the cultural as well as the religious aspects must be taken into account.

Keywords: lymphoma, pregnancy, malignancy