Onkológia 6/2020

Liečba v 3. línii refraktérneho/relabovaného agresívneho B-non Hodgkinovho lymfómu typu DLBCL u pacienta nad 60 rokov veku

MUDr. Radoslav Greksák, PhD.

Úvod: Liečba refraktérneho/relabovaného agresívneho B-non Hodgkinovho lymfómu je problematická najmä u starších pacientov nad 60 rokov u pacientov nevhodných na inú liečebnú alternatívu vrátane vysokodávkovanej chemoterapie s autológnou transplantáciou krvotvorby. Dosiahnutie dlhodobej remisie je náročné a prognóza je nepriaznivá. Cieľ: Naším cieľom bolo pomocou nového aza-antracéndiónového cytostatika pixantrónu dosiahnutie pretrvávajúcej odpovede v 3. línii na paliatívnu liečbu, ktorá by predĺžila prežívanie pacienta a minimalizovala symptómy lymfómu. Prípad: Pacient v čase stanovenia diagnózy agresívneho B-non Hodgkinovho lymfómu typu DLBCL v IV. štádiu mal 67 rokov a s pokročilým vekom pridruženú komorbiditu. Pri refrakterite lymfómu sa prvé dve línie liečby ukázali ako neefektívne. Prvá dlhodobá odpoveď sa pozorovala až po 3. línii 6 cyklami pixantrónu v monoterapii. Vyšetrením PET-CT potvrdená metabolická remisia napriek nepriaznivej prognóze pacienta pretrváva už 12 mesiacov po ukončenej chemoterapii. Záver: Na prípade pacienta vyššieho veku sme si overili účinnosť a bezpečnosť nového dostupného lieku pixantrónu v 3. línii paliatívnej terapie agresívneho B-non Hodgkinovho lymfómu. Napriek predliečenosti vrátane antracyklínov a komorbidite pacienta umožnil dosiahnuť prvú dlhodobú metabolickú remisiu.

Kľúčové slová: refraktérny/relabovaný agresívny B-non Hodgkinov lymfóm, pixantrón, starší pacienti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Third line treatment in a patient over 60 years of age with the refractory/relapsed aggressive B-non Hodgkin’s lymphoma type DLBCL

Introduction: Treatment of refractory/relapsed aggressive B-non Hodgkin’s lymphoma is problematic especially in elderly patients over 60 years of age and patients unsuitable for another treatment alternative, including high-dose chemotherapy with autologous hematopoietic transplantation. Achieving long-term remission is difficult and the prognosis is unfavorable. Purpose: Our aim was to achieve a long-term response to palliative care in the 3rd line treatment with the new aza-anthracenedione cytostatic pixantrone, prolonged patient survival and minimalized the symptoms of lymphoma. Case: At the time of diagnosis of aggressive B-non Hodgkin’s lymphoma type DLBCL in stage IV, the patient was 67 years old, with age associated comorbidity. In lymphoma refractory, the first two lines of treatment proved ineffective. The first long-term response was not observed until after the 3rd line with 6 cycles of pixantrone monotherapy. Despite the patient’s unfavorable prognosis PET-CT confirmed metabolic remission persisted for 12 months after the end of chemotherapy. Conclusion: In the case of elderly patient, we verified the efficacy and safety of a new available drug pixantrone in the 3rd line of palliative therapy of aggressive B-non Hodgkin’s lymphoma. Despite pretreatment, including anthracyclines, and the patient’s comorbidity, pixantrone allowed the first long-term metabolic remission to be achieved.

Keywords: refractory/relapsed aggressive B-non Hodgkin’s lymphoma, pixantrone, older patients