Onkológia 2/2016

Liečba testikulárnych nádorov v I. štádiu

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Germinatívne nádory testis (TGCTs) v I. klinickom štádiu sú vyliečiteľným malígnym ochorením. Liečba TGCTs v I. štádiu je komplexná a vyžaduje multidisciplinárny prístup. Pri seminóme je po radikálnej orchiektómii štandardným liečebným prístupom aktívna observá- cia, rádioterapia alebo 1 – 2 cykly karboplatiny. Štandardom po orchiektómii pri neseminóme je aktívna observácia, retroperitoneálna disekcia lymfatických uzlín (RPLND) alebo 1 – 2 cykly kombinovanej chemoterapie bleomycín, etoposid, cisplatina (BEP). Rozhodnutie o výbere liečebnej modality by malo byť pozorne uvážené, keďže prakticky všetci pacienti v I. štádiu TGCTs sa zo svojho ochorenia vyliečia. Približne 99 % mužov po liečbe pre I. štádium testikulárneho tumoru prežíva dlhodobo a je potrebné čo najviac obmedziť neskoré následky liečby. Pre väčšinu pacientov je kuratívnou metódou radikálna orchiektómia. Napriek tomu ostáva liečba I. štádia TGCTs kontroverznou témou aj na popredných svetových pracoviskách.

Kľúčové slová: seminóm, neseminóm, I. klinické štádium, adjuvantná liečba, aktívna observácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treating stage I testicular cancer

Stage I testicular germ cell tumors (TGCTs) are highly curable neoplasms. The approach to stage I TGCTs treatment is complex and interdisciplinary approach is required. Standard options after radical orchiectomy include active surveillance, radiation therapy, or 1-2 cycles of carboplatin for seminoma and active surveillance, retroperitoneal lymph node dissection (RPLND) or 1- 2 cycles of bleomycin plus etoposide plus cisplatin (BEP) for non-seminoma. Decisions about treatment choices should be handled carefully because virtually all patients with clinical stage I testicular TGCTs are cured of their disease. Approximately, 99% of men with stage I disease will become cancer survivors and efforts of clinicians should be directed towards limiting late treatment consequences. Majority of patients is cured with orchiectomy alone. However, the management of clinical stage I TGCTs remains controversial amongst experts at high volume centers throughout the world.

Keywords: seminoma, non-seminoma, stage I, adjuvant treatment, active surveillance