Onkológia 5/2012

Liečba pokročilého, metastatického karcinómu pľúc u starších pacientov

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Výsledky liečby u starších pacientov s pokročilým, metastatickým karcinómom pľúc sa v priebehu posledných rokov zlepšili. Chemoterapia predlžuje prežitie a zlepšuje kvalitu života tak pri nemalobunkovom, ako aj pri malobunkovom karcinóme pľúc. Navyše, cielené lieky, obzvlášť EGFR TKIs (inhibítory tyrozínkinázy receptora epidermálneho rastového faktora), sú rovnako účinné u starších pacientov ako u mladších. Napriek tomu pesimizmus pracovníkov v zdravotníctve a verejnosti, týkajúci sa významu liečby, prinajmenšom do istej miery pretrváva. Na zmenu tohto pesimistického pohľadu potrebujeme nielen nové lieky predlžujúce prežitie, ale aj lepšiu starostlivosť o symptomatických pacientov s vyčerpanými možnosťami protinádorovej liečby.

Kľúčové slová: karcinóm pľúc, starší pacienti, chemoterapia, cielená liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of advanced metastatic lung cancer in older patients

Treatment results in older patients with advanced metastatic lung cancer have changed to better during the last years. Chemotherapy prolongs survival and improves quality of life both in non-small cell and small-cell lung cancer. In addition, targeted therapies, especially EGFR TKIs (tyrosine kinase inhibitors of epidermal growth factor receptor) are as effective in the older patients as in the younger ones. In spite of this, pessimism of the health care professionals and publics regarding treatment relevance remains, at least in part. To change this pessimistic view we need not only the new drugs prolonging survival but also the better care for the symptomatic patients with exhausted anticancer treatments.

Keywords: lung cancer, older patients, chemotherapy, targeted therapy.