Onkológia 6/2015

Liečba nemalobunkového karcinómu pľúc s ALK prestavbou

MUDr. Zuzana Pribulová

Karcinóm pľúc je najčastejšia príčina úmrtia súvisiaca s rakovinou a má vo svete za následok viac ako jeden milión úmrtí ročne. Štandardným chemoterapeutickým režimom pri pokročilom a metastatickom nemalobunkovom karcinóme pľúc (NSCLC) je chemoterapia na podklade platiny, pričom pri výbere cytostatickej liečby zostáva histologicky subtyp dôležitým prediktívnym faktorom. Monoklonálna protilátka anti-VEGF bevacizumab je indikovaná pri prvej línii liečby pokročilého alebo metastatického NSCLC s neskvamóznou histológiou v kombinácii s chemoterapiou na báze platiny. Testovanie pokročilého NSCLC na prítomnosť somatických genetických alterácií vrátane EGFR (receptor epidermálneho rastového faktora) mutácie a EML4-ALK prestavby predikuje odpoveď na účinnosť špecifickej cielenej liečby a je kľúčovým faktorom na výber najvhodnejšej možnosti liečby pre pacientov. Krizotinib je prvý vo svojej triede tyrozínkinázovým inhibítorom (TKI) a je to štandardná terapia pre pacientov s NSCLC s ALK-prestavbou. Získaná rezistencia definovaná ako progresia nádoru po iniciálnej odpovedi krizotinibom sa zdá nevyhnutným dôsledkom danej liečby. Inhibítory tyrozínkinázy často prinášajú dramatické klinické odpovede v molekulárno-definovanej skupine pacientov s rakovinou pľúc. Niekoľko ALK-TKI novej generácie ukázalo sľubnú aktivitu u pacientov rezistentných na krizotinib. Ceritinib, alektinib a brigatinib sú vysokoselektívne inhibítory ALK u pacientov rezistentných na krizotinib vrátane pacientov už úvodne s prítomnými mozgovými metastázami. Táto práca poskytuje prehľad o liečbe NSCLC s prestavbou ALK, komplexný a heterogénny problém získanej rezistencie na TKI pri NSCLC s fokusom na NSCLC s ALK prestavbou.

Kľúčové slová: nemalobunkový karcinóm pľúc, prestavba EML4-ALK, získaná rezistencia na krizotinib, ceritinib, alektinib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of ALK-rearranged non-small cell lung cancer

Lung cancer is the leading cause of cancer-related mortality that results in more than one million death each year in the world. Standard chemotherapeutic regimen for treatment of advanced and metastatic non–small cell lung cancer (NSCLC) patients includes platinumbased chemoterapy. Nowadays, histological subtype is considered as an important predictive factor in selecting from different cytotoxic drugs. The monoclonal antibody anti-VEGF bevacizumab is also indicated for the first-line treatment of advanced or metastatic nonsquammous NSCLC in combination with platinum-based chemotherapy. Testing advanced NSCLC for the presence of somatic targetable genetic alterations, including EGFR (epidermal growth factor receptor ) mutation and ALK rearrangements, which predicts responsiveness to specific targeted therapies, is a crucial factor for selecting the most appropriate treatment option for patients. Crizotinib is the firstin-class ALK TKI and it is standard therapy for patients with ALK-rearranged non-small cell lung cancer. Acquired resistance, defined as tumor progression after initial response, seems to be an inevitable consequence of this treatment approach. The tyrosine kinase inhibitors (TKI) therapy frequently induces dramatic clinical responses in molecularly defined cohorts of patients with lung cancer. Several next-generation ALK-TKI have shown promising activity in crizotinib-resistant patients. Ceritinib, alectinib and brigatinib are highly selective ALK inhibitors in crizotinib-resistant patients, including those with CNS metastases. This brief review provides an overview of ALK-rearranged NSCLC treatment, complex and heterogeneous problem of acquired resistance to TKI therapy in NSCLC, with a focus on ALK-rearranged NSCLC.

Keywords: non-small cell lung cancer, EML4-ALK, aquired resistance to crizotinib, ceritinib, alectinib.